Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de wiskunde
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De bacheloropleiding in de wiskunde beoogt kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bij te brengen zodat de afgestudeerde in staat is een op deze bachelor aansluitende master met succes te volgen. Een optimale doorstroming naar verschillende masters wordt verwezenlijkt via de opties fundamentele wiskunde, biowiskunde en computationele wiskunde. Bovendien heeft het curriculum qua inhoud en diepgang een internationaal niveau.
De belangrijkste basiscompetenties van de bachelor in de wiskunde zijn: wiskundige redeneringen begrijpen en wiskundige problemen kunnen oplossen (zowel theoretische als rekentechnische). Daarbij dient de bachelor kennis en inzicht te hebben in de belangrijkste domeinen van de wiskunde. Om de student een zo breed mogelijke wiskundige basis te geven, opteren we voor een groot gemeenschappelijk kerncurriculum met een brede waaier van wiskundedomeinen.
Ook moet de bachelor de kennis verworven in één domein kunnen toepassen op een ander wiskundedomein. Daarom wordt aandacht besteed aan de onderlinge samenhang van de wiskundecursussen.
De bachelor moet enige vaardigheid in modelleren hebben. Bovendien moet de bachelor voldoende kennis hebben van toepassingen van wiskunde. In de wiskundecursussen worden waar mogelijk motiverende toepassingen ingebouwd. Ook is er voldoende ruimte in het curriculum om de studenten kennis te laten maken met andere wetenschappelijke vakgebieden, waarin wiskunde toegepast wordt of die relevant kunnen zijn voor de latere beroepsuitoefening (o.m. fysica, informatica, economie). Studenten met interesse voor onderwijs, kunnen in hun keuzeruimte voorts ook een pakket opleidingsonderdelen uit de educatieve master wetenschappen en technologie opnemen.
Wegens het belang van informatica binnen de wiskunde, moet de bachelor een basiskennis in programmeren hebben en kunnen werken met wiskundige software.
Verder maakt Engelstalige vakliteratuur deel uit van het leermateriaal, wegens de inbedding in een Engelstalige wetenschappelijke omgeving en omdat de bachelor voorbereid moet zijn op Engelstalige masters.
Daarnaast moet de bachelor over de nodige communicatieve vaardigheden beschikken. Bovendien moet hij/zij over de nodige vaardigheden en attitudes beschikken om autonoom nieuwe kennis te verwerven (o.m. wiskundige kennis, kennis i.v.m. software).
De doorstroming naar de masters is voor ons prioritair, maar er moet rekening gehouden worden dat het bachelordiploma een finaliteit kan zijn. De bachelor in de wiskunde bezit kennis, vaardigheden en attitudes, die interessant zijn voor het bedrijfsleven: bv. redeneervaardigheden, een analytische benadering van problemen, leercompetenties, communicatieve vaardigheden en het kunnen werken in teamverband. De kennis en vaardigheden i.v.m. modelleren en informatica kunnen ook nuttig zijn bij een uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Begincompetenties
 
Inhoudelijk is het programma gericht op studenten die in de laatste twee jaren van het algemeen secundair onderwijs zes uren wiskunde gevolgd hebben. Dit sluit niet uit dat studenten met een geringere voorkennis wiskunde, mits voldoende inzet, talent en motivatie ook de bacheloropleiding in de wiskunde met succes kunnen volgen (in dit geval kan het nuttig zijn om bijkomende informatie te vragen aan stafleden wiskunde). Studenten kunnen hun wiskunde opfrissen door deelname aan een septembercursus wiskunde.


Toelatingsvoorwaarden
 
Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma van secundair onderwijs. Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Twintraject

De opleidingen fysica en wiskunde bieden een twintraject aan. Succesvolle afronding van dit traject geeft uitzicht op een bachelordiploma in de fysica en in de wiskunde. Het twintraject is voorbehouden voor bovengemiddelde studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging en zich breed willen ontwikkelen in beide disciplines. Geïnteresseerde studenten starten in één van de opleidingen. Pas na gunstig advies door beide opleidingen (uiterlijk bij aanvang van het tweede semester), mag het twintraject worden aangevat.  Meer informatie kan aangevraagd worden bij de voorzitters van de Examencommissies Fysica en Wiskunde.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC 1: De bachelor Wiskunde bezit een grondige basiskennis en heeft inzicht in verschillende domeinen van de wiskunde waaronder algebra, meetkunde, analyse, numerieke wiskunde, kanstheorie, statistiek, aspecten van discrete wiskunde en logica.

2

EC 2: De bachelor Wiskunde bezit een gevorderde kennis en heeft inzicht in grote deelgebieden van de wiskunde (zuivere wiskunde, toegepaste wiskunde, ...)

3

EC 3: De bachelor Wiskunde beheerst de formele wiskundige taal en werkwijze. Hij/zij kan met abstracte redeneringen werken.

4

EC 4: De bachelor Wiskunde kan een wiskundig bewijs begrijpen, oordelen of een argument correct is en heeft inzicht in welke eigenschappen precies gebruikt worden (in de context van de verworven kennis).
Hij/zij kan een lacune of een overbodige stap in een bewijs of een berekening herkennen

5

EC 5: De bachelor Wiskunde kan de theorieën en methoden toepassen op relatief eenvoudige wiskundige problemen (zowel theoretische als rekentechnische). Hij/zij kan zelf wiskundige redeneringen
maken en opschrijven

6

EC 6: De bachelor Wiskunde kan de reeds verworven kennis integreren in nieuwe wiskundige onderwerpen. 
Hij/zij begrijpt de samenhang tussen onderwerpen

7

EC 7: De bachelor Wiskunde kan zelfstandig nieuwe wiskundige basisteksten begrijpend lezen.

8

EC 8: De bachelor Wiskunde heeft enige vaardigheid in modelleren.

9

EC 9: De bachelor Wiskunde is in staat als lid van een team te functioneren.  

10


EC 10: De bachelor Wiskunde heeft kennis van een aantal toepassingen van wiskunde.

11

EC 11: De bachelor Wiskunde heeft elementaire kennis verworven in nog een ander wetenschappelijk vakgebied.

12

EC 12: De bachelor Wiskunde heeft een basiskennis van programmeren en kan courante wiskundige software gebruiken (bv. Maple, Matlab).

13

EC 13: De bachelor Wiskunde is vertrouwd met Engelstalige vakliteratuur.

14

EC 14: De bachelor Wiskunde heeft een kritische ingesteldheid en een onderzoekshouding.

15

EC 15: De bachelor Wiskunde kan zelf (of in groep) een beperkte studie uitvoeren over een wiskundig onderwerp, d.w.z. wetenschappelijke bronnen kritisch hanteren, zelf de studie uitvoeren, rapporteren (ook in LaTex) en prsenteren.

16

EC 16: De bachelor Wiskunde is in staat te plannen, hij/zij heeft inzicht in zijn leerproces en kan dit evalueren en bijsturen.

17

EC 17: De bachelor Wiskunde kan de maatschappelijke relevantie en de cultuurhistorische waarde van wiskunde inzien.

Naar het buitenland tijdens je studies
 


In het derde bachelorjaar kunnen bachelorstudenten wiskunde gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit studeren in het kader van Erasmus. Kandidaatstelling gebeurt reeds in het 2de bachelorjaar. Het studieverblijf heeft steeds plaats in het tweede semester van het derde bachelorjaar, waarbij er kan gekozen worden uit 5 tot 10 bestemmingen.

Als je een minder lang studieverblijf verkiest: in de nabije toekomst zullen er ook éen of meer summer schools aan het internationale studieaanbod worden toegevoegd. Deze summer schools vinden meestal plaats in de zomermaanden en duren meestal éen tot twee weken. Ideaal dus om in de zomervakantie tussen tweede en derde bachelorjaar je internationale horizon wat te verbreden.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3376 Calculus 1NV10841084
0176 Redeneren en structurerenNV13551355
3322 Mechanica NV16261626
3744 Computerpractica voor wiskunde NV10841084
3753 Rijen en reeksenNV13551355
3323 Calculus 2NV16261626
0169 Analyse 1NV10841084
3746 Wiskundig modelleren 1NV10841084
3984 Mathematics everywhereNV10841084
1805 Numerieke methoden 1NV13551355
3319 Data-analyse en statistische modellen 1NV13551355
3983 Lineaire algebraNV21682168
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 

Het tweede bachelorjaar bestaat uit verplichte gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van de gekozen optie, (biowiskunde, computationele wiskunde, fundamentele wiskunde), keuzevakken wiskunde en verbredingsvakken.

De keuze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de voorzitter van de examencommissie. Criteria hierbij zijn volgtijdelijkheid, gelijkheid van doelstellingen/inhoud, overgang naar de master (zie vervolgmogelijkheden). Mits goedkeuring van de examencommissie kunnen andere opleidingsonderdelen opgenomen worden.

De verbredingsvakken worden gevolgd in aanschuifonderwijs, volgens de planning van de opleiding waarbinnen wordt aangeschoven.

Volgende opleidingsonderdelen worden tweejaarlijks aangeboden:

- in de optie biowiskunde: "Stochastisch modelleren van biologische processen" (3336),in even jaren (vanaf 2018-19); "Mathematical modelling and simulation" (3342), in oneven jaren (vanaf 2019-20).

-in de optie computationele wiskunde: "Stochastisch modelleren van biologische processen" (3336), in even jaren (vanaf 2018-19); "Mathematical modelling and simulation" (3342), in oneven jaren (vanaf 2019-20).;"Grafentheorie" (3327), in oneven jaren (vanaf 2015-16.)

-in de optie fundamentele wiskunde:"Logica en modeltheorie" (1602), in even jaren (vanaf 2016-17)  

 

 
Verplichte vakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
1588 WetenschapsfilosofieNV813813
3190 Analyse 2NV16261626
3193 Wiskundig modelleren 2NV813813
3194 Differentialen en differentiaalvergelijkingenNV13551355
3195 Discrete and continuous dynamical systemsEV13551355
3985 Functional- and FourieranalysisEV16261626
3241 Algebra 1NV21682168
 
optie biowiskundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3238 Numerieke methoden 2NV13551355
3325 Data-analyse en statistische modellen 2NV13551355
3370 Biologie van de celNV13551355
3306 Introduction to Algorithms and ProgrammingEV13551355
3336 Stochastisch modelleren van biologische processenNVV13551355
3342 Mathematical modelling and simulationEVH13551355
 
optie fundamentele wiskundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
3325 Data-analyse en statistische modellen 2NV13551355
3326 Inleiding Algoritmen en ProgrammerenNV13551355
1602 Logica en modeltheorieNVV13551355
 
optie computationele wiskundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
3238 Numerieke methoden 2NV13551355
3325 Data-analyse en statistische modellen 2NV13551355
3326 Inleiding Algoritmen en ProgrammerenNV13551355
3336 Stochastisch modelleren van biologische processenNVV13551355
3342 Mathematical modelling and simulationEVH13551355
3327 GrafentheorieNVH813813
 
Optie TWINTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3326 Inleiding Algoritmen en ProgrammerenNV13551355
4093 VectorcalculusNB813813
2140 Geavanceerde meetmethodesNB16261626
3476 Experimentele techniekenNB21682168
 
KeuzevakTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
2421 Studium GeneraleNK813813
 
VerbredingsvakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
1955 Globalization and sustainable developmentEB813813
1395 Optics and wavesEB10841084
1416 HydrodynamicsEB10841084
1807 Kwantummechanica 2NB10841084
0251 StructuurchemieNB13551355
3370 Biologie van de celNB13551355
3986 ThermodynamicaNB13551355
1546 Operationeel onderzoekNB16261626
2169 Image ProcessingNB16261626
3312 Structuur en reactiviteit van organische verbindingenNB18971897
3344 RelativiteitNB813813
0623 GeneticaNB10841084
1399 Inleiding tot de biochemieNB13551355
3477 ElektrodynamicaNB13551355
0189 Analytische mechanicaNB16261626
1598 Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysicaNB13551355
2923 Van metabolisme tot systeembiologieNB13551355
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 

Het derde bachelorjaar bestaat uit verplichte gemeenschappelijke opleidingsonderdelen, verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van de gekozen optie (biowiskunde, computationele wiskunde, fundamentele wiskunde), keuzevakken wiskunde en verbredingsvakken. Studenten met interesse voor onderwijs kunnen in hun keuzeruimte ook volgende opleidingsonderdelen uit de educatieve master wetenschappen en technologie opnemen: "PD: Krachtig leren" (4159), "Vakdidactiek wetenschappen en technologie basis" (4209), "Kennismaking met de praktijk" (4149).

De keuze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de voorzitter van de examencommissie. Criteria hierbij zijn volgtijdelijkheid, gelijkheid van doelstellingen/inhoud, overgang naar de master (zie vervolgmogelijkheden). Mits goedkeuring van de examencommissie kunnen andere opleidingsonderdelen opgenomen worden.

De verbredingsvakken worden gevolgd in aanschuifonderwijs, volgens de planning van de opleiding waarbinnen wordt aangeschoven.

Studenten die zich op het ondernemerschap willen oriënteren, kunnen bovenop hun studiepakket in 3 BA Wiskunde 3253 | Ondernemerszin volgen. Dit opleidingsonderdeel wordt extra curriculair via een creditcontract opgenomen.

Volgende opleidingsonderdelen worden tweejaarlijks aangeboden:

- in de optie biowiskunde: "Stochastisch modelleren van biologische processen" (3336),in even jaren (vanaf 2018-19); "Mathematical modelling and simulation" (3342), in oneven jaren (vanaf 2019-20).

-in de optie computationele wiskunde: "Stochastisch modelleren van biologische processen" (3336), in even jaren (vanaf 2018-19); "Mathematical modelling and simulation" (3342), in oneven jaren (vanaf 2019-20), "Grafentheorie" (3327), in oneven jaren (vanaf 2015-16.)

-in de optie fundamentele wiskunde:"Logica en modeltheorie" (1602), in even jaren (vanaf 2016-17) . 

Het eindproject is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2).

 

 
Verplichte vakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
1588 WetenschapsfilosofieNV813813
3332 Complexe analyseNV10841084
1447 MeetkundeNV16261626
3334 Fundamenten in kanstheorie en statistiekNV16261626
3341 Partial Differential equationsEV13551355
3339 EindprojectNV2701027010
 
Optie fundamentele wiskundeSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenV10841084
1605 Algebra 2V13551355
1602 Logica en modeltheorieVV13551355
 
Optie biowiskundeSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3337 Topics in biostatistiek, bioinformatica en epidemiologieV16261626
3343 Numerical methods for differential equationsV13551355
2923 Van metabolisme tot systeembiologieV1355
3336 Stochastisch modelleren van biologische processenVV13551355
3342 Mathematical modelling and simulationVH13551355
 
Optie computationele wiskundeSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenV10841084
3343 Numerical methods for differential equationsV13551355
0189 Analytische mechanicaV16261626
3336 Stochastisch modelleren van biologische processenVV13551355
3342 Mathematical modelling and simulationVH13551355
3327 GrafentheorieVH813813
 
Optie TWINTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenNV10841084
1605 Algebra 2NV13551355
3992 Kwantummechanica en atoomfysicaNB10841084
1594 Vaste-stoffysicaNB16261626
3364 Statistische fysicaNB16261626
3987 GravitatieNB13551355
3207 Nuclei and particlesEB16261626
 
KeuzevakkenSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
2421 Studium GeneraleK813813
4149 Kennismaking met de praktijkK813813
3464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenK10841084
3365 Topics in analyse en topologieK13551355
3337 Topics in biostatistiek, bioinformatica en epidemiologieK16261626
4159 PD: krachtig lerenK16261626
4209 Vakdidactiek wetenschappen en technologieK16261626
3454 Project+K81330513
4149 Kennismaking met de praktijkK813813
1605 Algebra 2K13551355
1609 Topics in algebraK13551355
1610 Getaltheorie en cryptografieK13551355
3343 Numerical methods for differential equationsK13551355
4129 Modelleerweek K813813
3984 Mathematics everywhereK10841084
3336 Stochastisch modelleren van biologische processenKV13551355
3342 Mathematical modelling and simulationKH13551355
3327 GrafentheorieKH813813
1602 Logica en modeltheorieKV13551355
 
VerbredingsvakkenSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
1955 Globalization and sustainable developmentB813813
1395 Optics and wavesB10841084
1416 HydrodynamicsB10841084
1807 Kwantummechanica 2B10841084
0251 StructuurchemieB13551355
1568 MilieukundeB13551355
3370 Biologie van de celB13551355
3986 ThermodynamicaB13551355
1546 Operationeel onderzoekB16261626
2169 Image ProcessingB16261626
3312 Structuur en reactiviteit van organische verbindingenB18971897
3344 RelativiteitB813813
0623 GeneticaB10841084
1399 Inleiding tot de biochemieB13551355
3477 ElektrodynamicaB13551355
0189 Analytische mechanicaB16261626
1598 Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysicaB13551355
2923 Van metabolisme tot systeembiologieB13551355
0174 ElektromagnetismeB16261626
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
  Een combinatie van opleidingsonderdelen van ongeveer 30 studiepunten, mits inachtneming van de vereiste begincompetenties en mits goedkeuring van de examencommissie.
 

Geïndividualiseerde trajecten
 
Zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

De bacheloropleiding in de wiskunde aan de UHasselt bereidt de studenten degelijk voor op verschillende vervolgmasters. Voor de rechtstreekse toegang tot bepaalde vervolgmasters is een vooropgesteld vakkenpakket in de bacheloropleiding vereist of aanbevolen. Een overzicht van mogelijke vervolgmasters wordt hierna weergegeven.

Rechtstreekse vervolgmasters
 
Master in de wiskunde 
 
Master of Statistics aan de transnationale Universiteit Limburg (Campus UHasselt)

Educatieve master Wetenschappen en Technologie aan de UHasselt
 
Master in Industrial and Applied Mathematics aan de Technische Universiteit Eindhoven (leidend tot de titel van ingenieur)
 
Voor de rechtstreekse toegang tot deze master moet het 'Eindproject' een modelleeropdracht bevatten.

 

 

 

Afhankelijk van de specialisatie in de master worden bovendien volgende keuzevakken wiskunde/verbredingsvakken aanbevolen:

  • specialisatie Discrete Mathematics and Applications:
 
1605 Algebra 2
1610 Getaltheorie en cryptografie
 

 

  • specialisatie Statistics, Probability and Operations Research:
  ofwel
 
  • specialisatie Computational Science and Engineering:

een opleidingsonderdeel uit de verbredingslijn fysica

 

 

Vervolgmasters met voorwaarden (mits het slagen in een voorbereidingsprogramma)

Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur, aan de Universiteit Hasselt

Master in de mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt

Reglementen