Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de fysica
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De globale doelstelling van de bacheloropleiding in de fysica is de studenten zo te vormen dat ze een grondige en brede basiskennis hebben van de experimentele en theoretische aspecten van de natuurkunde. Het curriculum dient qua inhoud en diepgang van hoog internationaal niveau te zijn. Op deze manier moet de bachelor een aansluitende master (fysica, sterrenkunde,...) met succes kunnen volgen. Daarnaast bieden we onze studenten ook de mogelijkheid naadloos in te stromen in de master in de Biomedische Wetenschappen, afstudeerrichting bio-elektronica en nanotechnologie, aan de School for Life Sciences (SLS) van de transnationale Universiteit Limburg (tUL), de master in Applied Physics, de master in Electrical Engineering, de master in Science and Technology of Nuclear Fusion aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en de educatieve master Wetenschappen en Technologie (UHasselt).

De belangrijkste basiscompetenties van de bachelor fysica zijn: het opzetten, uitvoeren en analyseren van een experiment, het modelleren van de fysische realiteit, en theoretische problemen bestuderen met een combinatie van exacte, benaderende en numerieke rekenmethodes. De bachelor heeft kennis van en inzicht in de verschillende gebieden van de natuurkunde. Hij/zij kan deze kennis combineren bij de analyse van meer complexe situaties. Door zijn/haar studie van fysica is de bachelor goed gevormd om problemen te analyseren, te modelleren en op te lossen. Dit is een expertise die ook in domeinen buiten de natuurkunde relevant is.

Om studenten een zo breed mogelijke basis te geven, opteren we voor een groot gemeenschappelijk kerncurriculum. In het eerste jaar krijgen de studenten een introductie tot een  aantal hoofddomeinen van de fysica, tot de sterrenkunde, tot de biofysica en tot experimenteertechnieken. Daarnaast krijgen zij een grondige vorming in de wiskunde waarbij grote aandacht wordt besteed aan het aanleren van praktische rekenvaardigheid.
In het tweede en derde jaar worden verschillende onderwerpen uit de fysica verder uitgediept en maken de studenten kennis met thema's zoals de fysica van de elementaire deeltjes, nanotechnologie, Einstein's gravitatietheorie en de biofysica.
Via opleidingsonderdelen als elektronica, hydrodynamica en fotonica krijgen de studenten de mogelijkheid over te stappen naar een aantal ingenieursopleidingen. Daarnaast kunnen studenten, afhankelijk van hun interesses, kiezen voor een van de volgende opties die voorbereiden op een vervolgmaster: theoretische fysica en sterrenkunde, experimentele fysica, nano/biofysica of onderwijs. Studenten kunnen hun bacheloropleiding vervolledigen met een aantal verbredingsvakken uit verschillende disciplines zoals biologie, chemie, economie, informatica of wiskunde.

Wat experimenteervaardigheid betreft wordt de klemtoon geleidelijk verlegd van de didactische experimenteer-omgeving in het eerste jaar naar de onderzoekslaboratoria in het derde jaar. Wegens het belang van informatica binnen de fysica, moet de bachelor een basiskennis in programmeren hebben, kunnen werken met softwarepakketten en fysische problemen kunnen oplossen met de computer. Verder maken Engelstalige handboeken deel uit van het leermateriaal. In opdrachten en projecten worden regelmatig Engelstalige wetenschappelijke artikels gebruikt. Op deze manier wordt de student vertrouwd met het gebruik van het Engels in een wetenschappelijke omgeving en is hij/zij voorbereid op Engelstalige masterprogramma's. Daarnaast moet de bachelor over de nodige communicatieve vaardigheden beschikken. Bovendien kan hij autonoom nieuwe kennis verwerven. De doorstroming naar de masters is voor ons prioritair, maar er moet rekening gehouden worden dat het bachelordiploma een finaliteit kan zijn. Daartoe bezit de bachelor kennis, vaardigheden en attitudes die interessant zijn voor de arbeidsmarkt: redeneervaardigheden, het vertalen van problemen in modellen, het omgaan met datasets, leercompetenties, communicatieve vaardigheden en het kunnen werken in teamverband.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Wat wiskunde betreft is het programma gericht op studenten die in de laatste twee jaren van het algemeen secundair onderwijs zes uur wiskunde gehad hebben. Dit sluit niet uit dat leerlingen met een andere voorkennis wiskunde, mits voldoende inzet, talent en motivatie ook de bachelor in de fysica met succes kunnen volgen.

Studenten kunnen hun wiskunde opfrissen door deelname aan een septembercursus wiskunde. 

Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma van secundair onderwijs.

Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Twintraject: De opleidingen fysica en wiskunde bieden een twintraject aan. Succesvolle afronding van dit traject geeft uitzicht op een bachelordiploma in de fysica en in de wiskunde. Het twintraject is voorbehouden voor bovengemiddelde studenten die op zoek zijn naar meer uitdaging en zich breed willen ontwikkelen in beide disciplines. Geïnteresseerde studenten starten in één van de opleidingen. Pas na gunstig advies door beide opleidingen (uiterlijk bij aanvang van het tweede semester), mag het twintraject worden aangevat. Meer informatie kan aangevraagd worden bij de voorzitters van de Examencommissies Fysica en Wiskunde.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC 1: De bachelor Fysica kent de voornaamste theorieën van de fysica zoals de kwantummechanica, de (speciale) relativiteitstheorie, de elektrodynamica, de statistische fysica en de klassieke mechanica en kan deze toepassen in een aantal belangrijke domeinen uit de fysica.

2

EC 2: De bachelor Fysica kan verschillende basistheorieën van de fysica combineren in de bestudering van meer complexe verschijnselen zoals die bijvoorbeeld voorkomen in de fysica van de gecondenseerde materie, de astrofysica, de atomaire fysica, de kern- en deeltjesfysica en de biofysica.

3

EC 3: De bachelor Fysica kan modellen en technieken uit de fysica en andere wetenschappelijke domeinen gebruiken voor het oplossen van inter- en multidisciplinaire problemen.

4

EC 4: De bachelor Fysica kan de belangrijke experimentele technieken op een adequate wijze uitvoeren en hier kritisch over reflecteren.

5

EC 5: De bachelor Fysica kent het huidig internationaal wetenschappelijk onderzoek, kan internationale wetenschappelijke bronnen raadplegen en de betrouwbaarheid ervan correct inschatten.

6

EC 6: De bachelor Fysica kan, onder begeleiding, de aangeleerde kennis en inzichten aanwenden om wetenschappelijke onderzoek uit te voeren.

7

EC 7: De bachelor Fysica kan de in de fysica gebruikte wiskundige methodes toepassen en beschikt over een goede rekenvaardigheid.

8

EC 8: De bachelor Fysica kan zelfstandig en zelfsturend basiskennis verwerven in nieuwe domeinen.

9

EC 9: De bachelor Fysica kent de domeinen waarin de fysici werkzaam zijn en houdt rekening met de belangen van de verschillende stakeholders hierin.

10

EC 10: De bachelor Fysica integreert ethische en normatieve denkwijzen in zijn eigen wetenschappelijk denken en handelen.

11

EC 11: De bachelor Fysica kan op een constructieve en verantwoordelijke wijze functioneren als lid van een team.

12

EC 12: De bachelor Fysica kan correct en gepast communiceren, rapporteren en presenteren aan vakgenoten.

Naar het buitenland tijdens je studies
 


In het derde bachelorjaar kunnen bachelorstudenten fysica gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit studeren in het kader van Erasmus. Kandidaatstelling gebeurt reeds in het 2de bachelorjaar. Het studieverblijf heeft steeds plaats in het tweede semester van het derde bachelorjaar, waarbij er kan gekozen worden uit 5 tot 10 bestemmingen.

Als je een minder lang studieverblijf verkiest: in de nabije toekomst zullen er ook éen of meer summer schools aan het internationale studieaanbod worden toegevoegd. Deze summer schools vinden meestal plaats in de zomermaanden en duren meestal éen tot twee weken. Ideaal dus om in de zomervakantie tussen tweede en derde bachelorjaar je internationale horizon wat te verbreden.

Met het selectievak International School (4095) kun je op eigen initiatief een internationale cursus of stage aan de examencommissie voorleggen. Mits goedkeuring van de examencommissie kun je deze cursus of stage in je programma opnemen.

 

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3376 Calculus 1NV10841084
0176 Redeneren en structurerenNV13551355
3322 Mechanica NV16261626
3344 RelativiteitNV813813
3323 Calculus 2NV16261626
3761 OpticaEV16261626
1442 Kwantummechanica 1NV10841084
1598 Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysicaNV13551355
3319 Data-analyse en statistische modellen 1NV13551355
3983 Lineaire algebraNV13551355
3762 Fysica en LevenNV13551355
0174 ElektromagnetismeNV16261626
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
 

Het tweede bachelorjaar bestaat uit verplichte gemeenschappelijke vakken en verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van de gekozen optie (experimentele fysica, nano/biofysica, theoretische fysica en sterrenkunde, TWIN).

Modeltraject 2de bachelorjaar
 
Verplichte vakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3763 Wiskundige methoden van de fysica NV813813
4093 VectorcalculusNV813813
1416 HydrodynamicsEV10841084
1807 Kwantummechanica 2NV10841084
3986 ThermodynamicaNV13551355
2140 Geavanceerde meetmethodesNV16261626
3477 ElektrodynamicaNV13551355
0189 Analytische mechanicaNV16261626
3476 Experimentele techniekenNV21682168
 
Optie Theoretische fysica en sterrenkundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3462 Inleiding tot chemieNV13551355
3195 Discrete and continuous dynamical systemsEV13551355
3361 Computationele fysicaNV16261626
 
Optie Nano/biofysicaTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3462 Inleiding tot chemieNV13551355
3991 Fysica en leven 2NV13551355
3361 Computationele fysicaNV16261626
 
Optie Experimentele fysicaTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3462 Inleiding tot chemieNV13551355
1421 ElektronicaNV13551355
3361 Computationele fysicaNV16261626
 
Optie TWINTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3326 Inleiding Algoritmen en ProgrammerenNB13551355
3190 Analyse 2NB16261626
3194 Differentialen en differentiaalvergelijkingenNB13551355
3195 Discrete and continuous dynamical systemsEB13551355
3985 Functional- and FourieranalysisEB16261626
3241 Algebra 1NB21682168
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 

Het derde bachelorjaar bestaat uit verplichte gemeenschappelijke vakken, verplichte opleidingsonderdelen afhankelijk van de gekozen optie (experimentele fysica, nano/biofysica, theoretische fysica en sterrenkunde, onderwijs of TWIN), keuzevakken fysica en verbredingsvakken.

De keuze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de voorzitter van de examencommissie. Criteria hierbij zijn volgtijdelijkheid, gelijkheid van doelstellingen/inhoud, overgang naar de master (zie vervolgmogelijkheden). Mits goedkeuring van de examencommissie kunnen andere opleidingsonderdelen opgenomen worden.

De verbredingsvakken worden gevolgd in aanschuifonderwijs, volgens de planning van de opleiding waarbinnen wordt aangeschoven.

Naast verbredingsvakken mogen studenten ook een of meerdere opleidingsonderdelen uit de "keuzevakken TU Eindhoven" (zie verder), met uitzondering van het bachelor eindproject aan de TU/e, opnemen. Ook deze keuze dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de voorzitter van de examencommissie.

Studenten die zich op het ondernemerschap willen oriënteren, kunnen bovenop hun studiepakket in 3 BA Fysica 3253 | Ondernemerszin volgen. Dit opleidingsonderdeel wordt extra curriculair via een creditcontract opgenomen.

 Het eindproject is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2).

 

 
Verplichte vakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
1588 WetenschapsfilosofieNV813813
3993 Wiskundige methoden van de fysica 2NV813813
3992 Kwantummechanica en atoomfysicaNV10841084
1594 Vaste-stoffysicaNV16261626
 

In de optie theoretische fysica en sterrenkunde dienen studenten een van beide opleidingsonderdelen verplicht op te nemen: "Differentiaalmeetkunde 1 krommen en oppervlakken" (3464) of "Radiation processes in astronomy" (2989).

 
optie Theoretische fysica en sterrenkundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3364 Statistische fysicaNV16261626
3987 GravitatieNV13551355
3207 Nuclei and particlesEV16261626
3208 EindprojectNV24392439
3464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenNK10841084
2989 Radiation processes in astronomyEK16261626
 

In de optie Nano/biofysica dienen studenten een van volgende opleidingsonderdelen verplicht op te nemen: "Chemische evenwichten en kinetica" (3311) of "Advanced Light Microscopy" (3979).

 
optie Nano/biofysicaTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3359 Materials on the nanoscaleEV13551355
3364 Statistische fysicaNV13551355
1633 Soft Condensed MatterEV813813
4094 Quantum Physics in BiologyEV13551355
3208 EindprojectNV24392439
3311 Chemische evenwichten en kineticaNK1355
3979 Advanced Light MicroscopyEK1084
 
optie Experimentele fysicaTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3359 Materials on the nanoscaleEV13551355
3364 Statistische fysicaNV13551355
1633 Soft Condensed MatterEV813813
3206 Photonics and Quantum TechnologyEV13551355
3207 Nuclei and particlesEV16261626
3208 EindprojectNV24392439
 
Optie TWINTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
3364 Statistische fysicaNV16261626
3987 GravitatieNV13551355
3207 Nuclei and particlesEV16261626
3208 EindprojectNV2701027010
3332 Complexe analyseNB10841084
1447 MeetkundeNB16261626
3334 Fundamenten in kanstheorie en statistiekNB16261626
1605 Algebra 2NB13551355
3341 Partial Differential equationsEB13551355
 
optie onderwijsTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
4149 Kennismaking met de praktijkNV813813
3364 Statistische fysicaNV13551355
4159 PD: krachtig lerenNV16261626
4209 Vakdidactiek wetenschappen en technologieNV16261626
4149 Kennismaking met de praktijkNV813813
3207 Nuclei and particlesEV16261626
3208 EindprojectNV24392439
 
KeuzevakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2421 Studium GeneraleNK813813
3359 Materials on the nanoscaleEK13551355
2989 Radiation processes in astronomyEK16261626
1633 Soft Condensed MatterEK813813
3454 Project+NK81330513
1421 ElektronicaNK13551355
3206 Photonics and Quantum TechnologyEK13551355
3987 GravitatieNK13551355
3991 Fysica en leven 2NK13551355
4094 Quantum Physics in BiologyEK13551355
3207 Nuclei and particlesEK16261626
 
Verbredingslijn chemieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
1439 Kristallografie en diffractietechniekenNB10841084
3312 Structuur en reactiviteit van organische verbindingenNB18971897
1400 Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemieNB10841084
3311 Chemische evenwichten en kineticaNB13551355
 
Verbredingslijn wiskundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenNB10841084
3753 Rijen en reeksenNB13551355
0169 Analyse 1NB10841084
1805 Numerieke methoden 1NB13551355
 
Verbredingslijn informaticaTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenNB10841084
1816 ComputernetwerkenNB16861686
 
Verbredingslijn biologieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3126 Moleculaire celbiologieNB13551355
3370 Biologie van de celNB13551355
0623 GeneticaNB10841084
0254 De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeemNB13551355
 
Verbredingslijn economieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
1169 Macro-economieNB1626812814
3505 Financiële markten en productenNB813813
2923 Van metabolisme tot systeembiologieNB13551355
2112 Micro-economische optimalisatie 1NB16261626
 
Verbredingslijn BMWTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
 
Keuzevakken TU EindhovenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP5 SBUP5 SPP6 SBUP6 SP12
3170 Signalen en systemen NK13551355
3173 Turbulentie, golven en instabiliteit NK13551355
3177 Nanomaterials: Devices and IntegrationEK13551355
 
Algemene verbredingsvakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP5 SBUP5 SPP6 SBUP6 SP
1955 Globalization and sustainable developmentEB813813
 

1. Studenten die de master in Applied Physics (TU Eindhoven), de master in Science and Technology of Nuclear Fusion (TU Eindhoven) of master in Electrical Engineering (TU Eindhoven) willen aanvatten, dienen de optie experimentele fysica te volgen. Verder dienen zij in het tweede semester een bepaald vakkenpakket en een bachelor eindproject aan de TU Eindhoven te volgen (zie hieronder). Erasmusuitwisseling wordt voorzien. Het is niet toegestaan dit vakkenpakket of een deel ervan te vervangen door opleidingsonderdelen aangeboden aan de UHasselt.

Het vakkenpakket omvat twee varianten waarin het bachelor eindproject 10 dan wel 15 studiepunten telt, telkens gecombineerd met een aantal opleidingsonderdelen. Het eindproject en de betreffende opleidingsonderdelen staan geprogrammeerd in het tweede semester (onderverdeeld in een derde en vierde kwartiel aan de TU/e). De vakken en het eindproject worden in een learning agreement opgenomen.

A.  Variant met 15 SP Bachelor Eindproject

De kwartielen mogen naar believen gecombineerd worden

Onderstaande vakken worden onder voorbehoud van wijzigingen vermeld

3e kwartiel
- Signalen en systemen (3170) of Subatomaire fysica (3172)
- Turbulentie, golven en instabiliteiten (3173)
- 5SP van het Bachelor eindproject

4e kwartiel
keuze van 1 uit:
- Algemene relativiteitstheorie (3176)
- Nanomaterials: Devices And Integration (3177)

- 5SP van het Bachelor Eindproject
- 5SP van het Bachelor Eindproject

3e kwartiel
keuze van 1 uit:
- Signalen en systemen (3170)
- Subatomaire fysica (3172)
- Turbulentie, golven en instabiliteiten (3173)

- 5SP van het Bachelor Eindproject
- 5SP van het Bachelor Eindproject

4e kwartiel
- Algemene relativiteitstheorie (3176)
- Nanomaterials: Devices And Integration (3177)
- 5SP van het Bachelor Eindproject

B. Variant met 10 SP Bachelor Eindproject

Onderstaande vakken worden onder voorbehoud van wijzigingen vermeld

3e kwartiel
- Signalen en systemen (3170) of Subatomaire fysica (3172)
- Turbulentie, golven en instabiliteiten (3173)
- 5SP van het Bachelor eindproject

4e kwartiel
- Algemene relativiteitstheorie (3176)
- Nanomaterials: Devices And Integration (3177)
- 5SP van het Bachelor Eindproject

2. Voor de rechtstreekse toegang tot de Master in Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven dient "Computernetwerken" (3de Ba Informatica) als verbredingsvak opgenomen te worden. De overige verbredingsvakken moeten gekozen worden uit de verbredingslijnen informatica of wiskunde. Overige opleidingsonderdelen worden jaarlijks in overleg met de Technische Universiteit Eindhoven vastgelegd (Erasmusuitwisseling wordt voorzien). Het is niet toegestaan deze opleidingsonderdelen of een deel ervan te vervangen door opleidingsonderdelen aangeboden aan de UHasselt.

3. Het eindproject is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2).

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 
StudiejaarOpleidingsonderdelenSP
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 10174 Elektromagnetisme6
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 10176 Redeneren en structureren5
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 11598 Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysica5
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 21442 Kwantummechanica 14
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23319 Data-analyse en statistische modellen 15
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23322 Mechanica 6
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23323 Calculus 26
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23344 Relativiteit3
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23376 Calculus 14
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23761 Optica6
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23762 Fysica en Leven5
1ste bachelorjaar in de fysicaDeel 23983 Lineaire algebra5
 
StudiejaarOpleidingsonderdelenTaalSP
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 11416 HydrodynamicsE4
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 20189 Analytische mechanicaN6
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 21807 Kwantummechanica 2N4
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 22140 Geavanceerde meetmethodesN6
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 23476 Experimentele techniekenN8
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 23477 ElektrodynamicaN5
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 23763 Wiskundige methoden van de fysica N3
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 23986 ThermodynamicaN5
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 24093 VectorcalculusN3
2de bachelorjaar in de fysicaDeel 23763 Wiskundige methoden van de fysica N6
 
StudiejaarOpleidingsonderdelenTaalSP
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 11594 Vaste-stoffysicaN6
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 11421 ElektronicaN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 11633 Soft Condensed MatterE3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 21588 WetenschapsfilosofieN3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23992 Kwantummechanica en atoomfysicaN4
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23993 Wiskundige methoden van de fysica 2N3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 22989 Radiation processes in astronomyE6
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23206 Photonics and Quantum TechnologyE5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23207 Nuclei and particlesE6
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23359 Materials on the nanoscaleE5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23987 GravitatieN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23991 Fysica en leven 2N5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 24094 Quantum Physics in BiologyE5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 22421 Studium GeneraleN3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23454 Project+N3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 24095 International SchoolE3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 24095 International SchoolE3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 20169 Analyse 1N4
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 20254 De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeemN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 20623 GeneticaN4
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 21169 Macro-economieN6
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 21400 Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemieN4
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 21439 Kristallografie en diffractietechniekenN4
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 21805 Numerieke methoden 1N5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 21816 ComputernetwerkenN6
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 22112 Micro-economische optimalisatie 1N6
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 22923 Van metabolisme tot systeembiologieN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23126 Moleculaire celbiologieN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23195 Discrete and continuous dynamical systemsE5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23311 Chemische evenwichten en kineticaN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23312 Structuur en reactiviteit van organische verbindingenN7
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23370 Biologie van de celN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23464 Differentiaalmeetkunde 1 Krommen en oppervlakkenN4
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23505 Financiële markten en productenN3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23753 Rijen en reeksenN5
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 21955 Globalization and sustainable developmentE3
3de bachelorjaar in de fysicaDeel 23326 Inleiding Algoritmen en ProgrammerenN4
 

Voor een geïndividualiseerd traject: zie Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

De bacheloropleiding in de fysica aan de UHasselt bereidt de studenten degelijk voor op verschillende vervolgmasters. Voor de rechtstreekse toegang tot bepaalde vervolgmasters is een vooropgesteld vakkenpakket in de bacheloropleiding vereist of aanbevolen. Een overzicht van mogelijke vervolgmasters wordt hierna weergegeven.

Rechtstreekse vervolgmasters

Master in de fysica en/of sterrenkunde


Master in Applied Physics en Master in Science and Technology of Nuclear Fusion aan de Technische Universiteit Eindhoven (leidend tot de titel van ingenieur).
Voor de rechtstreekse toegang tot deze master dienen studenten de optie experimentele fysica te hebben gevolgd. Verder dienen zij in het tweede semester een bepaald vakkenpakket en een bachelor eindproject aan de TU Eindhoven te hebben gevolgd (zie hieronder). Erasmusuitwisseling wordt hiervoor voorzien. Het is niet toegestaan dit vakkenpakket of een deel ervan te vervangen door opleidingsonderdelen aangeboden aan de UHasselt.  Het eindproject is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2).

Het vakkenpakket omvat twee varianten waarin het bachelor eindproject 10 dan wel 15 studiepunten telt, telkens gecombineerd met een aantal opleidingsonderdelen. Het eindproject en de betreffende opleidingsonderdelen staan geprogrammeerd in het tweede semester (onderverdeeld in een derde en vierde kwartiel aan de TU/e).

A.  Variant met 15 SP Bachelor Eindproject

De kwartielen mogen naar believen gecombineerd worden

Onderstaande vakken worden onder voorbehoud van wijzigingen vermeld

3e kwartiel
- Signalen en systemen (3170) of Subatomaire fysica (3172)
- Turbulentie, golven en instabiliteiten (3173)
- 5SP van het Bachelor eindproject (3174)

4e kwartiel
keuze van 1 uit:
- Algemene relativiteitstheorie (3176)
- Nanomaterials: Devices And Integration (3177)

- 5SP van het Bachelor Eindproject
- 5SP van het Bachelor Eindproject

3e kwartiel
keuze van 1 uit:
- Signalen en systemen (3170)
- Subatomaire fysica (3172)
- Turbulentie, golven en instabiliteiten (3173)

- 5SP van het Bachelor Eindproject (3174)
- 5SP van het Bachelor Eindproject

4e kwartiel
- Algemene relativiteitstheorie (3176)
- Nanomaterials: Devices And Integration (3177)
- 5SP van het Bachelor Eindproject

B. Variant met 10 SP Bachelor Eindproject

Onderstaande vakken worden onder voorbehoud van wijzigingen vermeld

3e kwartiel
- Signalen en systemen (3170) of Subatomaire fysica (3172)
- Turbulentie, golven en instabiliteiten (3173)
- 5SP van het Bachelor eindproject (3175)

4e kwartiel
- Algemene relativiteitstheorie (3176)
- Nanomaterials: Devices And Integration (3177)
- 5SP van het Bachelor Eindproject

Master in Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven (leidend tot de titel van ingenieur) 
Voor de rechtstreekse toegang tot deze master dienen studenten de optie  experimentele fyscia te hebben gevolgd en "Computernetwerken" (3de Ba Informatica) als verbredingsvak opgenomen te worden. De overige verbredingsvakken moeten gekozen worden uit de verbredingslijnen informatica of wiskunde. Overige opleidingsonderdelen worden jaarlijks in overleg met de Technische Universiteit Eindhoven vastgelegd (Erasmusuitwisseling wordt voorzien). Het is niet toegestaan deze opleidingsonderdelen of delen ervan  te vervangen door opleidingsonderdelen aangeboden aan de UHasselt. Het eindproject is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2).

 

 

Master in de biomedische wetenschappen, afstudeerrichting bio-elektronica en nanotechnologie aan de transnationale Universiteit Limburg (campus UHasselt)
Volgende verbredingsvakken worden sterk aanbevolen:

 
0623 Genetica
1399 Inleiding tot de biochemie
 

 

Master of Statistics aan de transnationale Universiteit Limburg (campus UHasselt)

Educatieve master Wetenschappen en Technologie aan de UHasselt
  
Vervolgmasters met voorwaarden (mits het slagen in een voorbereidingsprogramma)
 
Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur, aan de Universiteit Hasselt
Master in de mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt.

Reglementen