Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de chemie
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De bachelor in de chemie bezit de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van het vakgebied binnen het domein van de wetenschappen en de maatschappelijke positie ervan; samen te werken met andere relevante disciplines en zich te verdiepen in hun gedachtegoed; zorg te dragen voor eigen (kwaliteits-) controle en verdere professionalisering; de eigen leerprocessen te plannen, te bewaken, te sturen en te evalueren; tot communicatie over zijn vakgebied met wetenschappers uit het eigen of aangrenzende vakgebieden en met brede maatschappelijke groeperingen zich te bewegen in een internationale omgeving.
De bachelor in de chemie heeft kennis en inzicht in de fundamentele eigenschappen en karakteristieken van de materie;de fundamentele principes die aan de basis liggen van reactiviteit en chemische reacties en de basisdisciplines die de scheikunde als discipline ondersteunen.
Voorts beschikt de bachelor in de chemie over de benodigde vaardigheden om op adequate wijze methoden en technieken van onderzoek en analyse te selecteren en toe te passen in de verschillende deelgebieden van de scheikunde; verschillende interdisciplinaire invalshoeken te integreren bij het analyseren van scheikundige of materiaalkundige vraagstellingen en een samenhangend, wetenschappelijk gefundeerd betoog te houden binnen het kennisdomein van de wetenschappen, gebruikmakend van de daartoe geëigende communicatiemiddelen en -technieken.
 
De academische bachelor in de chemie moet naadloos kunnen doorstromen naar de verschillende masteropleidingen chemie. Daarnaast moet hij ook kunnen aansluiten bij relevante verwante masteropleidingen in de toegepaste wetenschappen (scheikundig ingenieur TU/e, Applied Statistics), de levenswetenschappen (biochemie/biotechnologie, biomedische wetenschappen: afstudeerrichting bio-elektronica en nanotechnologie) en het onderwijs (educatieve master wetenschappen en technologie). In dit kader zijn drie opties in de bacheloropleiding chemie voorzien, nl. Materiaalchemie, Biochemie en Onderwijs. De opleiding wordt voldoende breed uitgebouwd zodanig dat ook aansluiting gezocht kan worden tot andere masters, eventueel met een voorbereidingsprogramma (handelsingenieur: technologie-, innovatie- en milieumanagement; bioingenieur: bepaalde opties; verkeerskunde).
Tijdens de academische bacheloropleiding chemie krijgen de studenten een degelijke wetenschappelijke vorming, aangevuld met een inleiding tot de belangrijkste procestechnologische onderwerpen en aandacht voor de toepassingen van de chemie in de industrie. Hierdoor zijn ze in staat hun wetenschappelijke bagage ook te gebruiken in een meer technische omgeving. Bovendien moet de opleiding voorbereiden op het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Teneinde de noodzakelijke vaardigheden te ontwikkelen die moeten voorbereiden op levenslang leren, wordt in de opleiding veel aandacht geschonken aan actieve leervormen.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Begincompetenties 
Wat de vooropleiding wiskunde betreft, is een minimum van 4 uren wiskunde per week in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs nodig. Studenten kunnen hun kennis chemie en wiskunde opfrissen door deelname aan de septembercursussen chemie en wiskunde. 
 
Toelatingsvoorwaarden
 
Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma van secundair onderwijs.
Bijkomende informatie zie het onderwijs -en examenreglement.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC 1: De bachelor in de chemie heeft kennis van en inzicht in de structuur van de materie, de onderlinge interacties tussen materiebouwstenen, de wisselwerking tussen materie en energie, en de daaruit voortvloeiende relaties tussen structuur en eigenschappen.

2

EC 2: De bachelor in de chemie heeft daartoe een grondige kennis in de voornaamste disciplines van de chemie, is vertrouwd met hun denkwijze en hun wetenschappelijke methodologie, en kan die toepassen voor het oplossen van een chemisch probleem, met name in:

- de analytische chemie

- de anorganische chemie

- de fysische en de theoretische chemie

- de organische chemie

- de beginselen van biochemie en macromoleculaire chemie

- de levende wereld op moleculair, cellulair, genetisch en organismaal niveau, voor de bachelor chemie in de optie Biochemie

- elementen van de fysische chemie in het domein van anorganische, organische en theoretische chemie, voor de bachelor chemie in de optie Materiaalchemie en deels ook in de optie Onderwijs

3

EC 3: De bachelor in de chemie heeft kennis van en inzicht in aanverwante wetenschappelijke disciplines zoals fysica, biologie, geologie en ingenieurswetenschappen. Hij/zij is in staat adequaat te communiceren met vertegenwoordigers uit deze vakgebieden.

4

EC 4: De bachelor in de chemie heeft kennis van en inzicht in wiskunde, hij of zij kan mathematische en statistische concepten en methoden correct inzetten voor het benaderen, oplossen en analyseren van chemische problemen en kan op basis hiervan een gefundeerde conclusie formuleren.

5

EC 5: De bachelor in de chemie is in staat experimenten te begrijpen en zelfstandig uit te voeren en daarover te rapporteren. Hij of zij is daarenboven in staat risico's in te schatten en de daarbij behorende veiligheidsprocedures toe te passen.

6

EC 6: De bachelor in de chemie toont een gezonde kritische ingesteldheid en kan rigoureus en zorgvuldig redeneren, abstraheren en formuleren.

7

EC 7: De bachelor in de chemie is in staat zelfstandig en zelfsturend kennis en inzicht  te verwerven in de chemie en daaraan gerelateerde domeinen, die binnen de opleiding niet aan bod gekomen zijn.

8

EC 8: De bachelor in de chemie houdt rekening met de noodzaak van de inter- en multidisciplinaire benadering bij het analyseren van chemische en biochemische vraagstellingen.

9

EC 9: De bachelor in de chemie kan aangeleerde kennis en inzichten aanwenden om wetenschappelijke hypothesen te formuleren, experimenten te bedenken, deze uit te voeren en onderzoeksresultaten correct te interpreteren.

10

EC 10: De bachelor in de chemie kan mondeling en schriftelijk rapporteren en presenteren in het Nederlands en Engels en een beargumenteerd standpunt innemen over topics uit zijn/haar vakgebied. Hij/zij kan communiceren over het vakgebied met vakgenoten en niet-vakgenoten.

11

EC 11: De bachelor in de chemie is in staat op een efficiënte manier gegevens op te zoeken, te verzamelen, er de relevante informatie uit te selecteren en te verwerken.

12

EC 12: De bachelor in de chemie kan projectmatig op een constructieve wijze samenwerken met anderen als lid van een team.

13

EC 13: De bachelor in de chemie houdt rekening  met de ethische, morele en wettelijke dimensies van zijn wetenschapsdicipline,  haar risicoaspecten in maatschappelijke context,  en zal zich ernaar gedragen.

14

EC 14: De bachelor in de chemie houdt rekening met de maatschappelijke relevantie van de chemie en heeft een notie van zijn/haar inzetbaarheid in het brede (inter)nationale werkveld.

Naar het buitenland tijdens je studies
 

In het derde bachelorjaar kunnen bachelorstudenten chemie gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit studeren in het kader van Erasmus. Kandidaatstelling gebeurt reeds in het 2de bachelorjaar. Het studieverblijf heeft steeds plaats in het tweede semester van het derde bachelorjaar, waarbij er kan gekozen worden uit 5 tot 10 bestemmingen.

Als je een minder lang studieverblijf verkiest: in de nabije toekomst zullen er ook éen of meer summer schools aan het internationale studieaanbod worden toegevoegd. Deze summer schools vinden meestal plaats in de zomermaanden en duren meestal éen tot twee weken. Ideaal dus om in de zomervakantie tussen tweede en derde bachelorjaar je internationale horizon wat te verbreden.

 

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3370 Biologie van de celNV13551355
0251 StructuurchemieNV13551355
3307 Toegepaste wiskunde in de chemie 1NV13551355
0262 Mechanica en energieoverdrachtNV13551355
3988 Chemische thermodynamica NV13551355
0174 ElektromagnetismeNV13551355
3311 Chemische evenwichten en kineticaNV13551355
0254 De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeemNV13551355
0620 Inleiding tot de chemische procestechnologieNV13551355
3989 Toegepaste wiskunde in de chemie 2NV13551355
3461 Basisvaardigheden in de chemieNV2701013513510
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 

In het tweede semester kiest de student voor de optie biochemie, materiaalchemie of onderwijs. De opleidingsonderdelen "Genetica" en "Inleiding tot de biochemie" behoren tot de optie biochemie en de optie onderwijs. De opleidingsonderdelen "Inleiding tot de kwantumchemie" en "Fysische transportverschijnselen" behoren tot de optie materiaalchemie. Studenten nemen voor minstens 9 SP aan keuzevakken Chemie, exclusief Studium Generale, op.

Studenten die zich op het ondernemerschap willen oriënteren, kunnen bovenop hun studiepakket in 2 BA Chemie 3764 | Bouwstenen van ondernemerschap volgen. Dit opleidingsonderdeel wordt extra curriculair via een creditcontract opgenomen.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
1439 Kristallografie en diffractietechniekenNV10841084
1395 Optics and wavesEV10841084
3019 Toegepaste wiskunde in de chemie 3NV10841084
4121 Data-analyse en statistische modellen 1NV13551355
1391 Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 1NV16261626
3312 Structuur en reactiviteit van organische verbindingenNV18971897
1402 Synthesemethoden en -strategie voor organische verbindingenNV13551355
1413 Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 2NV13551355
1455 Analytische basismethodenNV13551355
1400 Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemieNV16261626
2421 Studium GeneraleNK813813
0623 GeneticaNK10841084
2938 Inleiding tot kwantumchemieNK10841084
1399 Inleiding tot de biochemieNK13551355
1388 Fysische transportverschijnselenNK13551355
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 
Verplichte vakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
1582 Instrumentele analytische methodenNV16261626
1584 Polymeric materialsEV813813
 
Optie MateriaalchemieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
1586 Fysische organische chemieNV10841084
1583 Fysische chemie: uitdiepingNV13551355
1587 Kwantum- en computationele chemieNV13551355
1635 Kennismakingstraject m.b.t. stage en eindprojectNV13551355
1590 Colloid ChemistryEV813813
1585 Spectroscopie: verdiepingNV10841084
1591 Stage en eindproject materiaalchemieNV4051540515
 
Optie BiochemieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
1583 Fysische chemie: uitdiepingNV813813
3126 Moleculaire celbiologieNV13551355
1567 MicrobiologyEV13551355
3726 Moleculaire geneticaNV18971897
3999 Molecular developmental biologyEV813813
1585 Spectroscopie: verdiepingNV813813
1574 Biochemische padenNV13551355
1989 Stage en eindproject biochemieNV2701027010
 
optie onderwijsTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
4149 Kennismaking met de praktijkNV813813
1583 Fysische chemie: uitdiepingNV10841084
1635 Kennismakingstraject m.b.t. stage en eindprojectNV10841084
4159 PD: krachtig lerenNV16261626
4209 Vakdidactiek wetenschappen en technologieNV16261626
1585 Spectroscopie: verdiepingNV813813
4149 Kennismaking met de praktijkNV813813
4120 Stage en eindproject onderwijsNV4051540515
 
KeuzevakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3945 Business PlanningNK813813
2421 Studium GeneraleNK813813
1901 MilieutechnologieNK813813
1586 Fysische organische chemieNK10841084
1573 ImmunologieNK13551355
1587 Kwantum- en computationele chemieNK13551355
4159 PD: krachtig lerenNK16261626
4209 Vakdidactiek wetenschappen en technologieNK16261626
1590 Colloid ChemistryEK813813
2938 Inleiding tot kwantumchemieNK10841084
1574 Biochemische padenNK10841084
1399 Inleiding tot de biochemieNK13551355
1388 Fysische transportverschijnselenNK13551355
1574 Biochemische padenNK13551355
3990 Organisatie studiereis chemisch werkveldNS813542271
 
VerbredingsvakkenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SPP5 SBUP5 SPP6 SBUP6 SP
1955 Globalization and sustainable developmentEB813813
3126 Moleculaire celbiologieNB13551355
1567 MicrobiologyEB13551355
0623 GeneticaNB10841084
1421 ElektronicaNB13551355
3129 Cellulaire toxicologie NB13551355
1598 Inleiding tot de sterrenkunde en astrofysicaNB13551355
3354 Histologie en fysiologie van de gewervelde dierenNB13551355
2263 Functional polymers for advanced applicationsEB8133
3979 Advanced Light MicroscopyEB10844
3960 nanomedicineEB10844
 

Het derde bachelorjaar bestaat uit enkele gemeenschappelijke vakken, opleidingsonderdelen afhankelijk van de gekozen optie (biochemie, materiaalchemie of onderwijs), keuzevakken chemie en verbredingsvakken. Studenten kiezen voor minstens 10 SP keuzevakken chemie en/of verbredingsvakken. De keuze dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de voorzitter van de examencommissie. Criteria die hierbij gebruikt worden zijn volgtijdelijkheid, gelijkheid van doelstellingen/inhoud, overgang naar de master (zie vervolgmogelijkheden). Mits goedkeuring van de examencommissie kunnen andere opleidingsonderdelen opgenomen worden.

'Stage en eindproject' is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2).

De verbredingsvakken worden gevolgd in aanschuifonderwijs, volgens de planning van de opleiding waarbinnen wordt aangeschoven. Opgelet: bepaalde vakken worden aangeboden in een kwartielsysteem.

 

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 
StudiejaarOpleidingsonderdelenSP
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 10251 Structuurchemie5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 20174 Elektromagnetisme5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 20254 De planeet aarde: een dynamisch geologisch systeem5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 20262 Mechanica en energieoverdracht5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 20620 Inleiding tot de chemische procestechnologie5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 23307 Toegepaste wiskunde in de chemie 15
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 23311 Chemische evenwichten en kinetica5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 23370 Biologie van de cel5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 23461 Basisvaardigheden in de chemie10
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 23988 Chemische thermodynamica 5
1ste bachelorjaar in de chemieDeel 23989 Toegepaste wiskunde in de chemie 25
 
StudiejaarOpleidingsonderdelenSP
2de bachelorjaar in de chemieDeel 11395 Optics and waves4
2de bachelorjaar in de chemieDeel 11400 Structuuranalyse en onderzoeksproject in de organische chemie6
2de bachelorjaar in de chemieDeel 11402 Synthesemethoden en -strategie voor organische verbindingen5
2de bachelorjaar in de chemieDeel 11439 Kristallografie en diffractietechnieken4
2de bachelorjaar in de chemieDeel 21391 Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 16
2de bachelorjaar in de chemieDeel 21413 Beginselen van anorganische chemie en vastestofchemie 25
2de bachelorjaar in de chemieDeel 21455 Analytische basismethoden5
2de bachelorjaar in de chemieDeel 23019 Toegepaste wiskunde in de chemie 34
2de bachelorjaar in de chemieDeel 23312 Structuur en reactiviteit van organische verbindingen7
2de bachelorjaar in de chemieDeel 24121 Data-analyse en statistische modellen 15
2de bachelorjaar in de chemieDeel 20623 Genetica4
2de bachelorjaar in de chemieDeel 21388 Fysische transportverschijnselen5
2de bachelorjaar in de chemieDeel 21399 Inleiding tot de biochemie5
2de bachelorjaar in de chemieDeel 22938 Inleiding tot kwantumchemie4
2de bachelorjaar in de chemieDeel 22421 Studium Generale3
2de bachelorjaar in de chemieDeel 23019 Toegepaste wiskunde in de chemie 35
 


3de bachelorjaar in de chemie : Een vijftal opleidingsonderdelen (totaal 30 studiepunten) mits inachtneming van de vereiste begincompetenties en in overleg met de examencommissie.

Geïndividualiseerde trajecten
Zie hiervoor het onderwijs-en examenreglement 
 

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

Rechtstreekse vervolgmaster vanuit optie Materiaalchemie 
 
Master in de chemie 
 
Volgende opleidingsonderdelen worden aanbevolen:

 
1399 Inleiding tot de biochemie
1901 Milieutechnologie
 

Vanuit de optie Materiaalchemie:

Master in Chemical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven (leidend tot de titel van Ir): mastertrack Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC):

Volgend opleidingsonderdeel moet behaald zijn:

 

 
1388 Fysische transportverschijnselen
 

Volgende opleidingsonderdelen worden aanbevolen:

 
1901 Milieutechnologie
1399 Inleiding tot de biochemie
 

Vanuit de optie Materiaalchemie:

 Master in Chemical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven (leidend tot de titel van Ir): mastertrack Chemical Process Technology

Studenten die de mastertrack Chemical Process Technology (CPT) willen aanvatten, dienen tijdens het derde studiejaar van hun bacheloropleiding een welbepaald vakkenpakket aan de TU/e op te nemen (zie opleidingsonderdelen hieronder opgesomd).  Erasmusuitwisseling wordt voorzien voor dit vakkenpakket. Voordat de studenten dit vakkenpakket kunnen aanvatten dienen zij tevens aan de UHasselt het opleidingsonderdeel Fysische transportverschijnselen (1388) behaald te hebben.
Het vakkenpakket heeft een omvang van 30 studiepunten en wordt in het tweede semester (3e en 4e kwartiel aan de TU/e) aangeboden. Het omvat drie opleidingsonderdelen van ieder 5 studiepunten en een onderzoeksproject van 15 studiepunten dat het stage en eindproject (1591) vervangt. De verdediging vindt plaats aan de UHasselt. "Stage en eindproject" is uitgesloten van tolerantie.

Volgende vakken worden aangeboden onder voorbehoud van wijzigingen:

Scheidingstechnologie voor schakelstudenten (5 SP) - verplicht - 3e kwartiel TU/e

Chemische reactorkunde voor schakelstudenten (5 SP) - verplicht  - 3e en 4e kwartiel TU/e

Procesontwerp (5 SP) - verplicht - (4e kwartiel TU/e)

Onderzoeksproject (15 SP) - verplicht -  3e en 4e kwartiel TU/e

 

Master in de biomedische wetenschappen

Afstudeerrichting "bio-elektronica en nanotechnologie" aan de transnationale Universiteit Limburg (campus Hasselt)
Volgende opleidingsonderdelen worden aanbevolen:

 
1421 Elektronica
1399 Inleiding tot de biochemie
 

Indien u reeds het opleidingsonderdeel "inleiding tot de biochemie" volgde, wordt Biochemische paden of Immunologie aanbevolen.

Master of Statistics aan de transnationale Universiteit Limburg  (Campus UHasselt) 

Rechtstreekse vervolgmaster vanuit optie Biochemie

Master in de chemie

Volgende opleidingsonderdelen worden aanbevolen:

 
2938 Inleiding tot kwantumchemie
1583 Fysische chemie: uitdieping
1586 Fysische organische chemie
 

Master in de biochemie en de biotechnologie aan de Universiteit Antwerpen

Om rechtstreeks toegelaten te worden dienen de studenten volgende opleidingsonderdelen op te nemen:

"Biochemische paden", "Cellulaire toxicologie", "Genetica", "Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren", "Immunologie", "Microbiology", "Moleculaire celbiologie", "Moleculaire genetica"

 

Master in de biomedische wetenschappen

Afstudeerrichting “Klinische moleculaire wetenschappen” aan de transnationale Universiteit Limburg (campus Hasselt)

Volgende opleidingsonderdelen dienen opgenomen te worden:

 
3354 Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren
1573 Immunologie
 

Afstudeerrichting "milieu en gezondheid" aan de transnationale Universiteit Limburg (campus Hasselt)

Volgende opleidingsonderdelen dienen opgenomen te worden:

 
3354 Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren
3129 Cellulaire toxicologie
 

Afstudeerrichting "bio-electronica en nanotechnologie" aan de transnationale Universiteit Limburg (campus Hasselt)

Volgende opleidingsonderdelen worden aanbevolen:

 
1421 Elektronica
1573 Immunologie
  Master of statistics aan de transnationale Universiteit Limburg (campus UHasselt)
 

Educatieve master Wetenschappen en Technologie aan de UHasselt

Reglementen