Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de informatica
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De bachelor in de informatica beschikt over een breed referentiekader en heeft basiskennis van verschillende deelgebieden van de informatica. Hij/zij beschikt over een arsenaal van concrete methoden en technieken, kan deze toepassen op informaticaproblemen, heeft kennis van een breed spectrum aan actuele software en kan daarmee werken. De bachelor heeft een gezond-kritische attitude ten opzichte van het vakgebied: hij/zij kan diverse oplossingsmogelijkheden voor een probleem en diverse tools die hiervoor beschikbaar zijn, vergelijken en afwegen op hun bruikbaarheid, haalbaarheid en efficiëntie. De bachelor heeft ook geleerd in teamverband aan een project van matige complexiteit te werken, waarbij niet alleen de inhoudelijke kennis belangrijk is, maar ook een professionele aanpak en de samenwerking met opdrachtgever en teamgenoten.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Begincompetenties 
 
Voor de bacheloropleiding in de informatica is geen voorkennis van informatica vereist; de informaticakennis wordt volledig binnen de opleiding aangebracht.

Verder is de wiskunde binnen de opleiding informatica ondersteunend en eerder beperkt in omvang. Inhoudelijk steunt het programma op elementen uit het programma van 6 uur wiskunde in de derde graad, maar dit sluit niet uit dat studenten met beperkter programma wiskunde, mits de nodige inzet, de bacheloropleiding in de informatica kunnen volgen. Studenten kunnen hun wiskundekennis opfrissen door deelname aan de septembercursus wiskunde. 

 
Toelatingsvoorwaarden
 
Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma van secundair onderwijs.
Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC 1: De afgestudeerde bachelor informatica kan de informatica aspecten uit een concreet reëel probleem distilleren, hij kan dit probleem analyseren en modelleren, hij kan zijn creativiteit aanwenden om deelproblemen op te lossen en de gevonden oplossingen synthetiseren tot een oplossing voor het oorspronkelijke probleem.

2

EC 2: De afgestudeerde bachelor informatica wendt de basiskennis en vaardigheden binnen de verschillende deelgebieden van de informatica aan: programmeertalen en -paradigma's, computerarchitectuur, human computer interaction, data management, algoritmen en datastructuren, software engineering, computernetwerken, logica, theoretische informatica, besturingssystemen en computer graphics.

3

EC 3: De afgestudeerde bachelor informatica kan oplossings-mogelijkheden voor een probleem en tools die hiervoor beschikbaar zijn, vergelijken en afwegen op hun correctheid, bruikbaarheid en efficiëntie. Hierbij kan hij zijn keuzes verantwoorden.

4

EC 4: De afgestudeerde bachelor informatica is zich bewust van het wetenschappelijk karakter van informatica als discipline en dat er grenzen zijn aan de kennis in de informatica. 

5

EC 5: De afgestudeerde bachelor informatica kent een breed spectrum van actuele en relevante softwareontwikkelingstools en bibliotheken en kan daarmee werken.

6

EC 6: De afgestudeerde bachelor informatica toont gezond kritische ingesteldheid en kan rigoureus redeneren, abstraheren en formaliseren.

7

EC 7: De afgestudeerde bachelor informatica  is in staat om Nederlandstalige en Engelstalige vakliteratuur te verwerken, op het niveau van de standaard handboeken voor de discipline.

8

EC 8: De afgestudeerde bachelor informatica kan in teamverband werken aan een project van matige complexiteit. Hierbij zijn niet alleen vakinhoudelijke aspecten van belang maar ook  communicatieve en sociale vaardigheden en het kunnen maken van goede taakafspraken.

9

EC 9: De afgestudeerde bachelor informatica kan zijn tijd efficiënt indelen en respecteert deadlines.

10

EC 10: De afgestudeerde bachelor informatica  kan over zijn werk rapporteren, communiceren en presenteren aan vakgenoten.

11

EC 11: De afgestudeerde bachelor informatica hecht belang aan de technische kwaliteit van het geleverde eindproduct: hij werkt punctueel, volgt de gegeven specificaties op en neemt zijn verantwoordelijkheid (door bijvoorbeeld regelmatig backups te nemen en geen auteursrechten te schenden). Hiertoe maakt hij gebruik van de gepaste tools en methodes zoals debugging, testing en versiebeheer.

12

EC 12: De afgestudeerde bachelor informatica houdt rekening met gebruikersaspecten van de informatica.

13

EC 13: De afgestudeerde bachelor informatica is zich bewust van de ethisch-maatschappelijke context waarin hij informatica bedrijft.

14

EC 14: De afgestudeerde bachelor informatica  kan reflecteren over kritiek en kan op basis hiervan zijn gedrag aanpassen.

Naar het buitenland tijdens je studies
 

In het derde bachelorjaar kan je gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit studeren, in het kader van Erasmus. Kandidaatstelling gebeurt reeds in het 2de bachelorjaar. Het studieverblijf heeft steeds plaats in het tweede semester van het derde bachelorjaar, waarbij er kan gekozen worden uit een tiental gastuniversiteiten.

Als je liever een minder lang internationaal studieverblijf verkiest, heb je ook de mogelijkheid om via het opleidingsonderdeel "International School" een externe zomer- of winterschool te gaan volgen en die te laten erkennen voor je studieprogramma van 3de bachelor. Deze international schools vinden meestal plaats in de zomermaanden en duren meestal één tot twee weken en zijn ideaal om op een korte periode je internationale horizon wat te verbreden.

Voor meer info over internationalisering in de opleiding informatica kan je steeds contact nemen met prof. dr. Fabian Di Fiore.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
Taal1SBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3326 Inleiding Algoritmen en ProgrammerenNV13551355
2191 Computer- en communicatiesystemenNV13551355
3368 Problem SolvingNV13551355
2194 MicroprocessorenNV13551355
2190 Redeneren en abstraherenNV13551355
3366 Imperatief programmerenNV13551355
3369 ProjectvaardighedenNV10841084
3512 BeleidsinformaticaNV16261626
2193 Wiskunde voor informatica INV16261626
2196 DatabasesNV16261626
2195 Object-georiënteerd programmeren INV21682168
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 

In het 2de bachelorjaar informatica dien je een keuze te maken tussen de opleidingsonderdelen "Natuurkunde en Technologie voor informatici" of "PD: Krachtig leren", beiden 6 ECTS SP.

Studenten die aansluitend op de bachelor informatica de educatieve master willen volgen en het voorbereidingstraject (15  ECTS SP) voor de educatieve master in de bacheloropleiding willen opnemen, kiezen het opleidingsonderdeel "PD: Krachtig leren" in 2de bachelor.  De resterende 9 ECTS SP van het voorbereidingstraject, met name de opleidingsonderdelen "Kennismaking met de praktijk" en "Vakdidactiek wetenschappen en technologie basis", kunnen worden gevolgd in het keuzeblok van 9 ECTS SP in 3de bachelor.

 
Taal1SBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
2421 Studium GeneraleNV813813
0664 Logisch en functioneel programmerenNV13551355
0656 Algoritmen en datastructurenNV21682168
4183 Objectgeoriënteerd programmeren IINV21682168
4184 Digitale ElektronicaNV10841084
0661 Computer graphicsNV13551355
2251 Humane en sociale aspecten van de informaticaNV13551355
2248 Wiskunde voor informatica IINV16261626
2252 Project software ontwikkeling en professionele vaardighedenNV2701027010
4185 Natuurkunde en Technologie voor informaticiNK16261626
4159 PD: krachtig lerenNK16261626
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 

In het 3de bachelorjaar informatica dien je voor 15 ECTS SP aan keuzeopleidingsonderdelen op te nemen, verdeeld over een keuzeblok van 6 ECTS SP en een keuzeblok van 9 ECTS SP.

In het eerste blok van 6 ECTS SP maak je een keuze tussen "Natuurkunde en Technologie voor informatici" of "PD: Krachtig leren", beide 6 ECTS SP. 

In het tweede keuzeblok kies je voor minimaal 9 ECTS SP uit de volgende opleidingsonderdelen: "Agile Business Model Design", "Bouwstenen van ondernemerschap", "Digitale Elektronica", "Globalization and Sustainable Development", "International School", "Kennismaking met de praktijk", "PD: Krachtig leren", "Project+", "Projectmanagement", "Studium Generale", "Vakdidactiek wetenschappen en technologie basis".

 
verplichte opleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPBB
1588 WetenschapsfilosofieNV813813
3478 Seminarie InformaticaNV813813
1816 ComputernetwerkenNV16861686
1303 Software EngineeringNV24392439
1282 Juridische aspecten van informaticaNV813813
2941 Kansrekening en statistiekNV16261626
2207 BachelorproefNV24392439
3512 BeleidsinformaticaNV16261626
 
keuze opleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPBB
1955 Globalization and sustainable developmentEK813813
2421 Studium GeneraleNK813813
4149 Kennismaking met de praktijkNK813813
4185 Natuurkunde en Technologie voor informaticiNK16261626
4159 PD: krachtig lerenNK16261626
4209 Vakdidactiek wetenschappen en technologieNK16261626
3764 Bouwstenen van ondernemerschapNK813813
3454 Project+NK81330513
4149 Kennismaking met de praktijkNK813813
4184 Digitale ElektronicaNK10841084
3897 ProjectmanagementNS813813
4179 International SchoolES813813
3526 Agile business model designNS16261626
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

Modeltraject van 30 SP per studiejaar 
Een pakket opleidingsonderdelen (totaal 30 studiepunten) mits inachtneming van de vereiste begincompetenties en  met goedkeuring van de examencommissie.
 
Geïndividualiseerd traject
Zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement 

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

Op grond van je behaalde bachelorgraad word je zonder nadere vooropleidingseisen tot de masteropleiding in de informatica aan UHasselt toegelaten. Deze masteropleiding biedt zeven specialisatieprofielen aan: Artificial Intelligence, Data Management, Engineering Interactive Systems, Health Informatics, Networking and Security, Theoretical Computer Science en Visual Computing.

Reglementen