De elektronische studiegids voor het academiejaar 2019 - 2020 is onder voorbehoud.Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de biomedische wetenschappen
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De opleiding biomedische wetenschappen stelt dat de biomedicus vanuit zijn wetenschappelijke expertise meewerkt aan de gezondheidszorg en -monitoring van de toekomst en dit op het niveau van preventie, diagnose en therapie. Om die rol te kunnen opnemen moet de biomedicus zicht hebben op het gezonde functioneren van de mens op diverse niveaus (moleculen, cellen, weefsels/organen, organisme en populatie). De biomedicus vervult een brugfunctie tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg en zal ook een belangrijkere rol spelen in het innovatie-aspect gerelateerd aan de gezondheidszorg. De multidisciplinariteit die van de biomedicus wordt verwacht weerspiegelt zich in het curriculum en dit van bij het begin van de opleiding. De integratie van de verschillende disciplines komt sterk in de onderwijsblokken tot uitdrukking. Als algemene doelstelling beoogt de opleiding een curriculum aan te bieden dat stimulerend is voor de studenten door hen reeds in het eerste bachelorjaar te laten kennismaken met het werkveld van de biomedicus. Gastsprekers zullen daartoe worden uitgenodigd om de studenten een brede kijk te geven op het actieterrein van de biomedicus. 

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Begincompententies

Inhoudelijk is het programma gericht op studenten die in de laatste twee jaren van het secundair onderwijs minimaal 4 uur wiskunde en voldoende wetenschappen hebben gevolgd, zoals in de vooropleidingen Wiskunde-Wetenschappen, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Wiskunde of Wetenschappen-Techniek.   

Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarde: bezit van een diploma van secundair onderwijs.

Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC 1. De bachelor biomedische wetenschappen is een kritische wetenschapper die zich bewust is van zijn maatschappelijke rol in de verbetering van de gezondheidszorg en van zijn/haar brugfunctie tussen de verschillende partners in de gezondheidszorg op niveau van preventie, diagnose en therapie van ziekten. Leerlijn 1:Maatschappelijke relevantie  stakeholder awareness, maatschappelijk handelen

2

EC 2. De bachelor in de biomedische wetenschappen heeft inzicht in de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam (op moleculair, cellulair, orgaan- en organismeniveau) en heeft daartoe de noodzakelijke natuurwetenschappelijke kennis. Leerlijn 2:Fundamentele kennis (basiskennis levenswetenschappen)

3

EC 3. De bachelor in de biomedische wetenschappen heeft inzicht in de relatie tussen leefmilieu en gezondheid, met speciale aandacht voor preventie in de gezondheidszorg. Leerlijn 3: Interactie gezondheid/omgeving

4

EC 4. De bachelor in de biomedische wetenschappen heeft inzicht in de mechanismen van de pathologie op het niveau van molecule tot organisme met het oog op diagnose en therapie. Leerlijn 4:Kennis in pathologie toepassen op basiskennis levenswetenschappen

5

EC 5. De bachelor in de biomedische wetenschappen kan op een veilige manier de basislaboratoriumtechnieken binnen het biomedisch onderzoek toepassen en heeft kennis van meer geavanceerde laboratoriumtechnieken. Leerlijn 5: Wetenschappelijk denken en handelen (Praktische onderzoeksvaardigheden en dataverwerking)

6

EC 6. De bachelor in de biomedische wetenschappen heeft kennis van veelgebruikte experimentele modellen gangbaar in het biomedisch onderzoek en kan een aantal daarvan onder begeleiding toepassen. Leerlijn 5: Wetenschappelijk denken en handelen (Praktische onderzoeksvaardigheden en dataverwerking)

7

EC 7. De bachelor in de biomedische wetenschappen kan onderzoeksgegevens analyseren en interpreteren.  
Leerlijn 5: Wetenschappelijk denken en handelen (Praktische onderzoeksvaardigheden en dataverwerking)

8

EC 8. De bachelor in de biomedische wetenschappen kan literatuuronderzoek uitvoeren en op basis hiervan een aanzet geven tot verder onderzoek, eigen meetresultaten kritisch vergelijken met resultaten van anderen en een remediëring van een eenvoudig experimentele proefopzet voorstellen. 
Leerlijn 5: Wetenschappelijk denken en handelen (Praktische onderzoeksvaardigheden en dataverwerking)

9

EC 9. De bachelor in de biomedische wetenschappen kan biomedische ethische kwesties benoemen, kent de problemen in verband met (on)ethisch onderzoeksgedrag en heeft aandacht voor plagiaat in het eigen handelen. Leerlijn 6: Ethisch denken en integer handelen

10

EC 10. De bachelor in de biomedische wetenschappen kan communiceren over zijn vakgebied met wetenschappers uit eigen of aangrenzende vakgebieden en in een brede maatschappelijke context. Leerlijn 7: Communiceren en presenteren

11

EC 11. De bachelor in de biomedische wetenschappen kan werken in een team en kan de persoonlijke bijdrage of het groepsproces bijsturen met het oog op de groepsdynamiek en de kwaliteit van de samenwerking. 
Leerlijn 8:Werken in een multidisciplinair team

12

EC 12. De bachelor in de biomedische wetenschappen is in staat om de eigen leerprocessen te plannen, te evalueren en te sturen (zelfreflectie). Leerlijn 9: Zelfsturend handelen en leren (zelfreflectie en kwaliteitscontrole)

13

EC 13. De bachelor in de biomedische wetenschappen kan omgaan met Engelstalige wetenschappelijke literatuur en kan een Engelstalige lezing begrijpen. Hij/zij kan een Engelstalig abstract schrijven en durft in het Engels voor een publiek spreken. 
Leerlijn 10: Internationale dimensie

14

EC 14: De bachelor biomedische wetenschappen heeft inzicht in de werkingsprincipes van verschillende (innovatieve) technologieën binnen diagnose en therapie.

Naar het buitenland tijdens je studies
 

In het kader van Erasmus student mobility study kun je in je 3de bachelorjaar een semester aan een buitenlandse partneruniversiteit doorbrengen. De uitwisseling vindt plaats tijdens het 2desemester.
Zo heeft de faculteit onder meer uitwisselingsakkoorden met universiteiten in Duitsland, Italië, Finland en Spanje.
Bachelorstudenten biomedische wetenschappen kunnen zich hiervoor in het 2de bachelorjaar kandidaat stellen.
Meer info vind je op:

 

https://www.uhasselt.be/exchange_tijdens-je-studie

 

bij jouw facultaire coördinator internationalisering of de Erasmus coördinator BMW (Niels.hellings@uhasselt.be). In het najaar wordt er ook een infosessie internationalisering van de opleiding BMW georganiseerd.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SP
3606 BiomoleculenNV19671967
3408 CelbiologieNV22482248
3411 Statistiek in geneticaNV11241124
3410 Genetica en genomicaNV2801028010
3607 Functionele anatomieNV11241124
3609 BiofysicaNV11241124
3608 Functionele histologieNV16861686
3416 VaardigheidsonderwijsNV843212121213
3415 Chemische homeostaseNV11241124
3414 CelfysiologieNV2801028010
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
 

Het opleidingsonderdeel "3416 Vaardigheidsonderwijs" is uitgesloten van tolerantie (examenregeling art.4.7, lid 2). 

Modeltraject 2de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SP
3617 Moleculaire genetica en epigeneticaNV843843
3616 Endocrien systeem en voortplantingsstelselNV16861686
3610 Biomedische neurowetenschappenNV19671967
3619 Klinische microbiologie NV11241124
3621 Moleculaire ontwikkelingsbiologieNV11241124
3620 ImmuniteitNV16861686
3624 BiostatistiekNV843843
3623 SpijsverteringNV11241124
3622 MetabolismeNV22482248
3626 ToxicologieNV19671967
3627 CelpathologieNV22482248
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
3735 Hart en bloedNV19671967
3738 Long en nierNV22482248
3739 Moleculaire mechanismen van neurologische ziektenNV843843
3742 EpidemiologieNV843843
3741 Innovative technology in diagnosis and therapeuticsEV11241124
3740 Bio-informaticaNV14051405
3745 Bio-ethiekNV843843
3743 Gepersonaliseerde geneeskunde in diagnose en therapieNV14051405
3747 Multidisciplinair biomedisch onderzoekNV19671967
3748 BachelorproefNV25292529
 

De student 3de bachelor BMW kiest 2 keuzeblokken (d.w.z. voor een totaal van 6 SP) uit onderstaande lijst:
Sommige keuzeblokken worden slechts georganiseerd bij een minimum aantal inschrijvingen.

 
opleidingsonderdelen keuzeonderwijsTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
1955 Globalization and sustainable developmentEK813813
4159 PD: krachtig lerenNK16261626
3764 Bouwstenen van ondernemerschapNK813813
1443 WetenschapsfilosofieNK843843
1862 DissectieNK843843
2000 Problematiek van 'Global change'NK843843
3098 Recente ontwikkelingen in de botbiologieNK843843
3240 GynaecologieNK843843
3629 Biomedical material development: extra classesEK843843
3736 Training Engels voor biomediciNK843843
3737 Training Frans voor biomediciNK843843
4156 Healthy Lifestyle: Exercise Physiology & Physical ActivityNK843843
 

Studenten kunnen bovenop hun studiepakket in 3de bachelor BMW 3253 | Ondernemerszin volgen. Dit opleidingsonderdeel wordt extracurriculair via een creditcontract opgenomen.

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

Een aantal opleidingsonderdelen voor een totaal van ± 30 studiepunten mits inachtneming van de vereiste begincompetenties en mits toestemming van de examencommissie.


  Geïndividualiseerde trajecten
 
Zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement
Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
  Na het behalen van het bachelordiploma kan men verder studeren in een masteropleiding van de School voor Levenswetenschappen of van een andere universiteit in Vlaanderen, Nederland of elders in de EU.
Reglementen
 

zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement

Clausule m.b.t. vaccinaties:
De student moet over voldoende antistoffen Hepatitis B (hepB s AS) beschikken om de opleiding veilig te kunnen afwerken. De student moet daarom het vaccin Hepatitis B hebben gehad.  Dit vaccin is gratis te verkrijgen aan de UHasselt op voorwaarde dat de student zich hiervoor tijdig aanmeldt conform de deadline begin oktober, zoals ten gepasten tijde elektronisch gecommuniceerd door het opleidingssecretariaat GLW. Indien de student zich aanmeldt na deze deadline, dan is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het bekomen en bekostigen van de vaccinatie via zijn huisarts. De student bezorgt het opleidingssecretariaat GLW de nodige bewijsstukken van zijn/haar vaccinatie. De UHasselt/tUL kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor besmettingen die studenten oplopen en die te wijten zijn aan het feit dat de student zich niet liet vaccineren.