Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de rechten
Graad en specificatie : Bachelor of Laws (LL.B)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
  De bacheloropleiding in de rechten beoogt breed geschoolde juristen op te leiden die thuis zijn in het Belgische recht. In het besef dat dit Belgische recht immer meer wordt bepaald door supranationaal recht dat op zijn beurt resulteert uit een samenspel van nationale rechtstelsels, benadrukt de opleiding het belang van EU-recht en van rechtsvergelijking bij de studie van het Belgische recht. De uitdrukkelijke doelstelling is om studenten tegelijkertijd (a) een grondige kennis van en kritische reflectie op het eigen nationale recht bij te brengen en (b) een gedegen algemene juridische vorming mee te geven waardoor zij in staat zijn de ontwikkeling van het Belgische en het Europese recht in de meest brede zin van het woord te volgen, te begeleiden en te doorgronden, alsmede te kunnen werken in de moderne (trans)nationale rechtspraktijk.
Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Toelatingsvoorwaarden

Zie Onderwijsregeling voor studenten van de UHasselt en de tUL, raadpleegbaar via de website van de Universiteit Hasselt, www.uhasselt.be

Bijkomende advies

Van studenten wordt verwacht dat ze een voldoende kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels hebben, op het niveau van de derde graad algemeen secundair onderwijs.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij kan de verschillende belanghebbenden en hun specifieke belangen in een eenvoudige probleemstelling identificeren en houdt hiermee rekening in zijn eigen redenering en aanpak.

2

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij onderkent ethische en sociaal-maatschappelijke aspecten in een juridische context. Hij kan deze aspecten laten meewegen bij het richting geven aan zijn oordeelsvorming.

3

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij kan op een actieve en constructieve manier bijdragen aan een gemeenschappelijke doelstelling en dit al dan niet in teamverband (formeel of informeel).

4

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij kan op zelfstandige en heldere wijze mondeling en schriftelijk adequaat communiceren over juridische informatie, ideeën, argumenten, problemen en oplossingen. De student maakt hierbij desgevallend gebruik van de meest adequate gespreks- of presentatietechnieken.

5

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij is in staat zijn eigen aanpak en leerprocessen (in toenemende mate zelfstandig en zelfgestuurd) te plannen en te evalueren en hij doet dit vanuit een ingesteldheid tot levenslang leren.

6

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij toont een kritische attitude en is in staat het recht en juridische standpunten naar waarde te schatten, in vraag te stellen en hierover te reflecteren. Hij kan een argumentatie opbouwen en verdedigen.

7

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij kan een eenvoudig juridisch probleem onderkennen, benaderen vanuit het betrokken rechtsgebied  en de bijhorende elementen en relevante rechtsregels detecteren. Hij kan een aan bachelorniveau aangepaste casus oplossen door het toepassen van oplossingsstrategieën onder andere vanuit een rechtsvergelijkende benadering.

8

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemene competentie:
Hij kan de Nederlandse, Franse en Engelse (rechts)taal adequaat gebruiken in een juridische context.

9

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemeen-wetenschappelijke onderzoekscompetentie:
Hij kan in toenemende mate van zelfstandigheid omgaan met verschillende (digitale) bronnen van het juridische vakgebied, zowel Nederlandstalige, Franstalige als Engelstalige.

10

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemeen-wetenschappelijke onderzoekscompetentie:
Hij kan wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en andere juridische teksten en bronnenmateriaal verzamelen, selecteren, analyseren en kritisch verwerken.

11

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende algemeen-wetenschappelijke onderzoekscompetentie:
Hij kan een individueel werkstuk schrijven en verdedigen met betrekking tot een probleem of onderwerp dat aansluit bij één van de opleidingsonderdelen van de bacheloropleiding in de rechten aan de Universiteit Hasselt.

12

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende wetenschappelijk-disciplinaire kennis:
Hij heeft juridische (basis)kennis van en inzicht in de leerstukken en systematiek van de belangrijkste rechtsgebieden behorende tot het nationale, internationale en supranationale recht gekoppeld aan de recente ontwikkelingen en aan het wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied en met aandacht voor de maatschappelijke realiteit.

13

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende wetenschappelijk-disciplinaire kennis:
Hij kan een nationaal rechtsgebied benaderen vanuit een Europees, internationaal en rechtsvergelijkend perspectief.

14

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende wetenschappelijk-disciplinaire kennis:
Hij heeft (basis)kennis van meta-juridische wetenschappen, waaronder historische, filosofische, sociale en politieke aspecten van het recht en economische beginselen.

15

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende wetenschappelijk-disciplinaire kennis:
Hij heeft inzicht in de voortdurende interactie tussen nationaal, supranationaal en internationaal recht.

16

De afgestudeerde bachelor in de rechten heeft volgende wetenschappelijk-disciplinaire kennis:
Hij heeft inzicht in de problematiek van eenmaking van het recht, in het bijzonder binnen de Europese context.

Naar het buitenland tijdens je studies
 

Bachelorstudenten kunnen in het kader van Erasmus Belgica op uitwisseling naar de Université de Namur. De uitwisseling vindt plaats tijdens het eerste semester van het derde bachelorjaar. Enkel studenten die het modeltraject volgen, komen in aanmerking voor deze mogelijkheid. De studenten volgen een vastgelegd studietraject aan de UNamur.

Meer info? 

Contacteer: ingrid.vrancken@uhasselt.be

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 

Het modeltraject 1ste bachelorjaar voor studenten die in academiejaar 2019-2020 starten met de bacheloropleiding Rechten ziet er als volgt uit:

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SP
1876 Practicum 1: Oplossen van juridische problemenNV813813
3844 EconomieNV13551355
1874 Beginselen van het rechtNV21682168
1877 Legal EnglishNV813813
3923 Geschiedenis van recht en rechtvaardigheidNV10841084
3843 StaatsrechtNV16261626
1892 RechtsfilosofieNV16261626
1875 VerbintenissenrechtNV2701027010
1878 Practicum 2: Juridisch schrijvenNV813813
1880 Internationaal en Europees rechtNV3241232412
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 

Het modeltraject 2de bachelorjaar voor studenten die in academiejaar 2018-2019 voor de eerste maal zijn ingeschreven voor de bacheloropleiding Rechten ziet er als volgt uit:

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SP
1882 Français juridiqueNV10841084
1883 Strafrecht en strafprocesrechtNV2701027010
1881 Practicum 3: RechtsvergelijkingNV10841084
2119 Rechten van de mensNV16261626
1885 Foundations of the European UnionEV16261626
2124 Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrechtNV3241232412
1884 International LawEV16261626
2125 Zaken- en contractenrechtNV3241210821612
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 

Het modeltraject 3de bachelorjaar voor studenten die vóór academiejaar 2018-2019 zijn ingeschreven voor de bacheloropleiding rechten ziet er als volgt uit:

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SP
2122 Gerechtelijk rechtNV16261626
2120 Europese IntegratieNV16261626
2123 De ontwikkeling van het recht in EuropaNV10841084
1886 Practicum 4: Moot CourtNV108454544
1891 Recht in een multiculturele samenlevingNV16261626
1889 Law of the Internal MarketEV16261626
2121 Personen-, familie- en familiaal vermogensrechtNV21682168
2126 BachelorscriptieNV1626275454276
1890 Fiscaal rechtNV16261626
1888 Ondernemingsrecht, met inbegrip van het vennootschapsrechtNV16261626
 

Een student kan vanaf zijn 3de bachelorjaar kiezen om bovenop zijn studiepakket één (of meerdere) van de volgende opleidingsonderdelen extra-curriculair op te nemen: "Ondernemerszin (3253)", "Bouwstenen van ondernemerschap (3764)" of "Globalization and sustainable development (1955)"

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

Voor een geïndividualiseerd traject: zie Onderwijs- en examenregeling

Modeltraject verkort bachelorprogramma
 

Je kan enkel aan het verkorte bachelrprogramma beginnen als je houder bent van één van onderstaande diploma's:  

  • Academische bachelor
  • Academische master
  • Academische kandidatuur
  • Professionele bachelor na toelating van het opleidingsbestuur Rechten via een gemotiveerd verzoek via de studieloopbaanbegeleider van de opleiding

Professionele bachelors in het bedrijfsmanagement met afstudeerrichting rechtspraktijk kunnen toegelaten worden mits goedkeuring van de examencommissie.

De studenten die het verkorte programma volgen kiezen twee van de drie practica. Het verkorte programma omvat dan 124 of 125 studiepunten (SP) afhankelijk van welke practica je kiest. De studenten volgen samen met de andere studenten opleidingsonderdelen in zowel het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar.

 
schema 1ste faseTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SP
1876 Practicum 1: Oplossen van juridische problemenNV813813
1874 Beginselen van het rechtNV21682168
3923 Geschiedenis van recht en rechtvaardigheidNV10841084
3843 StaatsrechtNV16261626
2121 Personen-, familie- en familiaal vermogensrechtNV21682168
1875 VerbintenissenrechtNV2701027010
1878 Practicum 2: Juridisch schrijvenNV813813
1890 Fiscaal rechtNV16261626
1880 Internationaal en Europees rechtNV3241232412
 
schema 2de faseTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SPP5 SBUP5 SP
2122 Gerechtelijk rechtNV16261626
1883 Strafrecht en strafprocesrechtNV2701027010
1881 Practicum 3: RechtsvergelijkingNV10841084
1889 Law of the Internal MarketEV16261626
2124 Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrechtNV3241232412
1888 Ondernemingsrecht, met inbegrip van het vennootschapsrechtNV16261626
2126 BachelorscriptieNV1626275454276
2125 Zaken- en contractenrechtNV3241210821612
1881 Practicum 3: RechtsvergelijkingNO10841084
3845 BestuursrechtNO10841084
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

Na het behalen van het bachelordiploma kan men rechtstreeks doorstromen naar een masteropleiding in de rechten aan de UHasselt/tUL, de KU Leuven of de UM.

Reglementen
Overgangsregeling
 

Zie Blackboard