Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de handelswetenschappen
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De opleiding handelswetenschappen biedt een wetenschappelijke vorming met veel aandacht voor de bedrijfsrealiteit. Tijdens de opleiding leert de bachelor handelswetenschappen omgaan met reële bedrijfsproblemen waarvoor hij een oplossing moet vinden met behulp van de aangeleerde modellen en methodes. De bachelor handelswetenschappen verwerft kennis in veel verschillende domeinen: economie, boekhouden, recht, marketing, talen, logistiek en vele meer. In en geïntegreerd over deze domeinen staat de vorming van een toekomstig manager in een actuele bedrijfsrealiteit centraal.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Voor bedrijfskunde, economie, recht, de gedragswetenschappelijke opleidingsonderdelen en informatica wordt geen specifieke voorkennis verwacht.
 
Voor wiskunde is een behoorlijke vaardigheid in elementaire rekentechnieken en basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige begrippen noodzakelijk. Concreet betekent dit dat het wenselijk is dat een student in het secundair onderwijs minstens 4u wiskunde heeft gevolgd.

Voor Frans en Engels wordt voortgebouwd op de eindtermen van het secundair onderwijs (gemiddeld 3 wekelijkse lestijden).

Er wordt ruime belangstelling verwacht met betrekking tot de politieke, sociale en economische actualiteit.
 
Naast deze inhoudelijke begincompetenties voor een aantal opleidingsonderdelen zijn eigenschappen als het inzichtelijk kunnen verwerken van informatie, sociale en communicatieve vaardigheden en studievolharding belangrijke voorwaarden om de studie succesvol af te ronden.

 
Toelatingsvoorwaarden
 
Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma secundair onderwijs.
 
Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

De bachelor handelswetenschappen bouwt zelfsturend kennis op met het oog op levenslang leren. (Zelfsturing en ondernemerszin)

2

De bachelor handelswetenschappen toont een ondernemende ingesteldheid. (Zelfsturing en ondernemerszin)

3

De bachelor handelswetenschappen werkt samen in teamverband met het oog op de multidisciplinaire benadering van een bedrijfseconomisch probleem. (Samenwerken in teamverband)

4

De bachelor handelswetenschappen communiceert binnen een bedrijfscontext helder en correct in de opleidingstaal en tenminste 2 andere talen. (Communiceren)

5

De bachelor handelswetenschappen communiceert binnen een bedrijfscontext schriftelijk en mondeling en indien nodig met visuele ondersteuning. (Communiceren)

6

De bachelor handelswetenschappen voert onder begeleiding een literatuurstudie uit. (Onderzoeksvaardigheden)

7

De bachelor handelswetenschappen stelt onder begeleiding een onderzoeksplan op. (Onderzoeksvaardigheden)

8

De bachelor handelswetenschappen selecteert en implementeert onder begeleiding wetenschappelijke onderzoeksmethoden. (Onderzoeksvaardigheden)

9

De bachelor handelswetenschappen analyseert, interpreteert en evalueert onder begeleiding onderzoeksresultaten en rapporteert hierover. (Onderzoeksvaardigheden)

10

De bachelor handelswetenschappen identificeert stakeholders en hun belangen en houdt hiermee rekening bij het nemen van beslissingen. (Stakeholder Awareness)

11

De bachelor handelswetenschappen houdt rekening met de regionale en internationale beleids- en bedrijfscontext bij het nemen van beslissingen. (Stakeholder Awareness)

12

De bachelor handelswetenschappen is zich bewust van ethische en duurzaamheidsaspecten bij de bedrijfsvoering. (Stakeholder Awareness)

13

De bachelor handelswetenschappen beantwoordt managementvragen vanuit een praktijkgericht perspectief m.b.t. de functionele managementdomeinen. (Probleemoplossend vermogen)

14

De bachelor handelswetenschappen kan inzichten uit organisatie- en managementwetenschappen en relevante ondersteunende/aanverwante wetenschappen toepassen bij de analyse van die concrete vragen van het bedrijfsmanagement. (Probleemoplossend vermogen)

15

De bachelor handelswetenschappen vertaalt de strategische beslissingen naar een tactisch niveau, waardoor het beleid op operationeel niveau kan worden uitgestippeld. (Opleidingsspecifieke competenties)

16

De bachelor handelswetenschappen implementeert strategische beleidskeuzes van een organisatie gebruikmakend van ondernemerschaps- en managementvaardigheden. (Opleidingsspecifieke competenties)

Naar het buitenland tijdens je studies
 

In het kader van Erasmus+ en andere uitwisselingsprogramma's kan je een deel van je opleiding volgen aan een buitenlandse universiteit, binnen of buiten Europa.

Bij BEW komen 3 groepen studenten in aanmerking om een semester in het buitenland te studeren:

  • studenten van het derde bachelorjaar TEW/HI/BI/HW (kandidaatstelling in 2de bachelor)
  • studenten van het eerste masterjaar HI/BI (kandidaatstelling in 3de bachelor)
  • studenten die na hun master TEW of HW nog een extra semester in het buitenland willen studeren (kandidaatstelling 1ste master)

Deelname tijdens je bachelor belet je niet om nogmaals tijdens je master naar het buitenland te gaan.

De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten, je talenkennis en je motivatie.

Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen maar toch een internationale ervaring wil op te doen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan een internationale summer school.

Meer info vind je op: 

 

https://www.uhasselt.be/Internationalisering

 

bij jouw coördinator internationalisering (kristien.fransen@uhasselt.be) of op de facultaire infoavond internationalisering in oktober/november.

Organisatie onderwijs/evaluatie
 

Bepaalde onderwijs- en/of evaluatie activiteiten van de opleidingsonderdelen in de opleiding zullen via digitale communicatiekanalen en online tools plaatsvinden. Je volgt deze onderwijsactiviteiten dus van op afstand en/of legt examen af vanop afstand. Voor deze activiteiten dient een student te beschikken over een laptop en een webcam.
Welke activiteiten op de campus en welke vanop afstand dienen gevolgd te worden, wordt gecommuniceerd via het elektronisch leerplatform van de opleiding (Blackboard/Toledo) en/of via het lessenrooster.  

Op grond van haar gerechtvaardigd belang om blended onderwijs te organiseren, behoudt UHasselt zich het recht voor om onderwijsactiviteiten op te nemen en later of gelijktijdig via de elektronische leeromgeving voor educatieve doeleinden ter beschikking te stellen aan de betrokken studenten en onderwijspersoneel. Studenten die aan deze onderwijsactiviteiten deelnemen, kunnen daarbij worden geportretteerd voor opnames en verspreiding van deze opnames binnen het elektronisch leerplatform, wanneer zij in beeld zouden komen. Uiterlijk bij aanvang van de opname informeert de lesgever de studenten over het feit dat de onderwijsactiviteit wordt opgenomen. Opnames zijn maximaal beschikbaar voor de duur van de onderwijsperiode waarin het opleidingsonderdeel wordt gedoceerd.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 

Het eerste bachelorjaar bestaat uit 4 kwartielen (P1, P2, P3 en P4).

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SPP4 SBUP4 SP
3270 Professionele communicatieNV813401,0402,0
3268 Wiskunde voor bedrijfskundigenNV1626542,0542,0542,0
3266 Algemene economieNV1626813,0813,0
3267 AccountingNV1626813,0813,0
3265 Algemene bedrijfskundeNV16261626,0
3269 BedrijfsinformatiesystemenNV813813,0
3275 Statistiek voor bedrijfskundigen 1NV813813,0
3276 Financiële analyseNV813813,0
3279 Financiële producten en marktenNV813813,0
4297 Inleiding onderzoeksmethodenNV813813,0
3273 Business English 1NV8132727273,0
3274 PsychologieNV813813,0
3280 BedrijfsscanNV81315663,0
3278 Inleiding tot het rechtNV16261626,0
 

Taalkeuze
De student kiest voor 3 studiepunten een taal van taalniveau 1.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3271 Deutsch für Betriebswirte 1NK813
3272 Español 1NK813
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
4299 OndernemenNV24391213,01226,0
3534 Statistiek voor bedrijfskundigen 2NV813813,0
3535 Inleiding tot marketing en strategieNV813813,0
3538 OndernemerschapNV813813,0
3539 OndernemingsrechtNV813813,0
3542 Inleiding tot de logistiekNV813813,0
3551 Business English 2NV813813,0
3711 VennootschapsboekhoudenNV813813,0
3544 OrganisatiepsychologieNV813813,0
3713 VennootschapsrechtNV813813,0
3536 MicroeconomicsEV16261626,0
3541 Macro-economieNV16261626,0
4298 Kwantitatieve onderzoeksmethodenNV16261626,0
 

Taalkeuze
In totaal neemt de student 9 studiepunten vreemde talen op, waarvan 3 studiepunten (Business English 2) verplicht en 6 studiepunten keuze. De student bouwt voort op zijn taalkeuze in eerste bachelor en neemt 3 studiepunten op van taalniveau 2. Idealiter vult de student deze keuze aan met Français des affaires 1. Studenten zonder voorkennis Frans hebben de mogelijkheid om in de plaats van Français des affaires 1 een andere taal van niveau 1 op te nemen.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3549 Español 2NK813813,0
3550 Français des affaires 1NK813813,0
3271 Deutsch für Betriebswirte 1NK813813,0
3272 Español 1NK813813,0
3548 Deutsch für Betriebswirte 2NK813813,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 

Het traject van derde bachelor bestaat uit 48 studiepunten verplichte opleidingsonderdelen, 6 studiepunten taalkeuze en 6 studiepunten vrije keuze.

 

Verplichte opleidingsonderdelen

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3708 Operationele beleidsmethodenNV1626813,0813,0
3537 Management accountingNV813813,0
3702 Seminarie HWNV813813,0
3703 International economicsEV813813,0
3705 Strategic managementEV813813,0
3706 Onderzoeksthema's HWNV813813,0
4300 MarketingplanningNV813813,0
3707 FiscaliteitNV813813,0
3709 Human resource managementEV813813,0
3710 DistributielogistiekNV813813,0
3712 MVO en bedrijfsethiekNV813813,0
3713 VennootschapsrechtNV813813,0
3714 BedrijfsspelNV813813,0
3715 Bachelorproef HWNV1626271356,0
 

Keuze-opleidingsonderdelen

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3508 FilosofieNK813542,0271,0
1955 Globalization and sustainable developmentEK813813,0
3549 Español 2NK813813,0
3550 Français des affaires 1NK813813,0
3717 Deutsch für Betriebswirte 3NK813813,0
3718 Español de los negociosNK813813,0
3722 Openbare financiënNK813813,0
2421 Studium GeneraleNK813813,0
4166 Creatief projectNK813813,0
3406 BeleidsevaluatieNK16261626,0
4167 Vakdidactiek economie basisNK16261626,0
4159 PD: Leren en ontwikkelingNK16261626,0
1534 SociologieNK813813,0
3253 OndernemerszinNK813813,0
3271 Deutsch für Betriebswirte 1NK813813,0
3272 Español 1NK813813,0
3548 Deutsch für Betriebswirte 2NK813813,0
3716 Français des affaires 2NK813813,0
4166 Creatief projectNK813813,0
1736 Geschiedenis van het economisch denkenNK16261626,0
3513 Sustainable tourism managementEK16261626,0
3514 Summer SchoolsES16261626,0
 

Taalkeuze

De student bouwt voort op zijn taalkeuze in eerste en tweede bachelor en neemt 3 studiepunten op van taalniveau 3. Studenten zonder voorkennis Frans hebben de mogelijkheid om in de plaats van Français des affaires 2 een andere taal van niveau 2 op te nemen (als vervolg op de keuze in 2e bachelor).

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
3549 Español 2NK813813,0
3717 Deutsch für Betriebswirte 3NK813813,0
3718 Español de los negociosNK813813,0
3548 Deutsch für Betriebswirte 2NK813813,0
3716 Français des affaires 2NK813813,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Reglementen
Ombuds
 

Ombuds: mevrouw Wendy Vankevelaer
Plv. ombuds: mevrouw Katrien Brepoels