Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de toegepaste economische wetenschappen
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

Naast toegepaste bedrijfseconomische kennis verwerft de bachelor TEW ook een grondige algemene economische kennis die toelaat om diepgaande analyses en optimale oplossingen voor diverse beleidsproblemen te formuleren. Tijdens de opleiding leert de bachelor TEW verschillende theorieën, modellen en analytische instrumenten gebruiken om in een veranderende (wereld-)omgeving steeds tot optimale strategische keuzes te komen. Hiervoor steunt hij op een gedegen kennis van verschillende functionele domeinen van de bedrijfseconomie. De TEW-er is niet alleen een specialist in zijn domein, maar ook een onmisbare brug tussen zowel de verschillende bedrijfsfuncties binnen een organisatie als tussen deze organisatie en het bredere maatschappelijk veld.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Voor economie, recht, de gedragswetenschappelijke opleidingsonderdelen en informatica wordt geen specifieke voorkennis verwacht.
 
Voor wiskunde is een behoorlijke vaardigheid in elementaire rekentechnieken en basiskennis van een aantal fundamentele wiskundige begrippen (o.a continuïteit, afgeleide, integraal) noodzakelijk. Concreet betekent dit dat het wenselijk is dat een student in het secundair onderwijs 4 à 6u wiskunde heeft gevolgd. De mogelijkheid bestaat om een septembercursus wiskunde te volgen. De inhoud van deze cursus is te vinden op de website.
 
Voor Frans en Engels wordt voortgebouwd op de eindtermen van het secundair onderwijs (gemiddeld 3 wekelijkse lestijden).

Er wordt ruime belangstelling verwacht met betrekking tot de politieke, sociale en economische actualiteit.
 
Naast deze inhoudelijke begincompetenties voor een aantal opleidingsonderdelen zijn eigenschappen als het inzichtelijk kunnen verwerken van informatie, sociale en communicatieve vaardigheden en studievolharding belangrijke voorwaarden om de studie succesvol af te ronden.
 
Toelatingsvoorwaarden
 
Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma secundair onderwijs.
 
Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.
 

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC 1: De Bachelor TEW kan, in toenemende mate zelfgestuurd, kennis opbouwen en informatie verzamelen, verwerken en beoordelen. H/zij doet dit vanuit een attitude van levenslang leren.

2

EC 2.1: De Bachelor TEW kan beleidsvraagstukken oplossen aan de hand van een conceptueel-analytisch kader dat bouwt op (bedrijfs-)economische kennis en op kennis van de sociaal-humane wetenschappen.

3

EC 2.2: De Bachelor TEW kan, vanuit een complex-analytisch kader, op een kritisch onderbouwde manier een (bedrijfs-) economische keuze maken uit een set van meerdere beslissingsmogelijkheden.

4

EC 3.1: De Bachelor TEW kan binnen een (bedrijfs)economische context en binnen een afgebakende casus, gepaste  kwantitatieve methoden voor wetenschappelijke dataverzameling, -analyse, en -interpretatie selecteren en gebruiken.

5

EC 3.2: De Bachelor TEW kan binnen een (bedrijfs)economische context en binnen een afgebakende casus, gepaste kwalitatieve methoden voor wetenschappelijke dataverzameling, -analyse, en -interpretatie selecteren en gebruiken.

6

EC 4.1: De Bachelor TEW kan een aangereikte complex-dynamische omgeving mee betrekken bij het voorbereiden en maken van beleidskeuzes waarbij h/zij aandacht heeft voor een veranderende (inter)regionale en internationale omgeving en bijbehorende beleidskaders.

7

EC 4.2: De Bachelor TEW kan een aangereikte complex-dynamische omgeving mee betrekken bij het voorbereiden en maken van beleidskeuzes waarbij h/zij de rol van de verschillende stakeholders integreert en hierbij duurzaamheids- en ethische overwegingen laat meewegen.

8

EC 5.1: De Bachelor TEW kan het strategische beleid van een organisatie mee helpen ontwikkelen en bouwt daarvoor op zijn/haar inzicht in de samenhang tussen de functionele domeinen van het bedrijfsmanagement.

9

EC 5.2: De Bachelor TEW kan het strategische beleid van een organisatie evalueren op haar (bedrijfs)economische en maatschappelijke toegevoegde waarde.

10

EC 6: De Bachelor TEW kan functioneren als lid van een team in verschillende rollen, waarbij h/zij op een gepaste wijze bijdraagt tot een gezamenlijk gedeeld groepsresultaat.

11

EC 7: De Bachelor TEW geeft blijk van ondernemerschapsvaardigheden met oog voor multidisciplinariteit.

12

EC 8.1: De Bachelor TEW kan correct en gepast communiceren, rapporteren en presenteren in de opleidingstaal.

13

EC 8.2: De Bachelor TEW kan onafhankelijk in een bedrijfscontext op bedrijfsniveau in tenminste twee andere talen zowel mondeling als schriftelijk effectief communiceren.

14

EC 9.1: De Bachelor TEW kan op basis van een (bedrijfs-)economisch onderwerp een probleemstelling uitwerken en onderzoeksvragen formuleren.

15

EC 9.2: De Bachelor TEW kan vertrekkend van een (bedrijfs-)economische probleemstelling een onderzoeksplan opstellen en het op een correcte manier uitwerken

Naar het buitenland tijdens je studies
 

In het kader van Erasmus+ en andere uitwisselingsprogramma's kan je een deel van je opleiding volgen aan een buitenlandse universiteit, binnen of buiten Europa.

Bij BEW komen 3 groepen studenten in aanmerking om een semester in het buitenland te studeren:

  • studenten van het derde bachelorjaar TEW/HI/BI/HW (kandidaatstelling in 2de bachelor)
  • studenten van het eerste masterjaar HI/BI (kandidaatstelling in 3de bachelor)
  • studenten die na hun master TEW en HW nog een extra semester in het buitenland willen studeren (kandidaatstelling 1ste master)

Deelname tijdens je bachelor belet je niet om nogmaals tijdens je master naar het buitenland te gaan.

De selectie gebeurt op basis van je studieresultaten, je talenkennis en je motivatie.

Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen maar toch een internationale ervaring wil op te doen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan een internationale summer school.

Meer info vind je op: 

 

https://www.uhasselt.be/Internationalisering,

 

bij jouw coördinator internationalisering (kristien.fransen@uhasselt.be) of op de facultaire info-avond internationalisering in oktober/november.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 

Het eerste bachelorjaar is opgebouwd uit twee kwartielen (P1 en P2), gevolgd door een semester (P3).

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
1626 Academisch Nederlands: schrijf- en presentatietechniekenNV813271,0542,0
3508 FilosofieNV813542,0271,0
1169 Macro-economieNV1626812,0814,0
1170 Financial accountingNV1626812,0814,0
1533 Wiskunde voor bedrijfseconomenNV1626813,0813,0
3505 Financiële markten en productenNV813813,0
3506 OnderzoeksmethodologieNV813813,0
3507 Beginselen van het recht. Privaat en publiek recht.NV813813,0
3509 Statistiek voor bedrijfseconomen 1NV813813,0
1309 Micro-economieNV16261626,0
1535 Management informatiesystemenNV16261626,0
3510 Psychologie en groepsdynamicaNV16261626,0
 

 Taalkeuze: De student kiest voor 6 studiepunten talen van taalniveau 1.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
1178 Business English 1NK81340403,0
1179 Français des affaires 1NK81340403,0
1180 Deutsch 1NK81340403,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 

Het tweede bachelorjaar TEW bestaat uit 54 studiepunten verplichte opleidingsonderdelen en 6 studiepunten taalkeuze.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3721 Kwalitatieve onderzoeksmethodenNV813813,0
3722 Openbare financiënNV813813,0
1736 Geschiedenis van het economisch denkenNV16261626,0
1737 Bedrijfsfinanciering 1NV16261626,0
3719 Statistiek voor bedrijfseconomen 2NV16261626,0
3720 Economisch rechtNV16261626,0
1534 SociologieNV813813,0
3723 StrategiemodellenNV813813,0
1312 MarketingNV16261626,0
3755 Micro-economisch beleidNV16261626,0
3879 Voortgezette accountingNV16261626,0
 

Taalkeuze: De student kiest voor 6 studiepunten talen van taalniveau 2.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP12
1352 Business English 2NK813813,0
1353 Français des affaires 2NK813813,0
1354 Deutsch 2NK813813,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 

Het traject van derde bachelor bestaat uit 48 studiepunten verplichte opleidingsonderdelen en 12 studiepunten keuze, waarvan minstens 6 studiepunten uit de afstudeerspecifieke keuzelijst moeten worden opgenomen.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
2055 Sustainable entrepreneurshipEV813813,0
3882 Applied econometricsEV813813,0
3883 BeleidsmanagementNV813813,0
1541 Macro-economisch beleidNV16261626,0
1770 Management accountingNV16261626,0
3884 International businessEV813813,0
3885 Business gameNV813813,0
3886 Bedrijfsfinanciering 2NV813813,0
2054 Organisatieverandering en strategievormingNV16261626,0
2859 BachelorproefNV1626271356,0
 

Taalkeuze: de student kiest voor 6 studiepunten talen. Dit zijn ofwel twee talen van niveau 3, ofwel een 3e taal van niveau 1 en niveau 2.

 
TaalkeuzeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
1178 Business English 1NK813813,0
1179 Français des affaires 1NK813813,0
1180 Deutsch 1NK813813,0
1716 Business English 3NK813813,0
3896 Deutsch 3NK813813,0
1352 Business English 2NK813813,0
1353 Français des affaires 2NK813813,0
1354 Deutsch 2NK813813,0
1717 Communication interculturelle en milieu professionnelNK813813,0
 

 Afstudeerspecifieke keuze-opleidingsonderdelen

Je neemt minimum 6 studiepunten op uit deze lijst.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
2878 Strategic marketingEK813813,0
2879 Marktstrat simulation gameEK813813,0
3406 BeleidsevaluatieNK16261626,0
1699 OndernemerschapNK16261626,0
2067 AuditingNK16261626,0
2216 Afgeleide financiële activaNK16261626,0
 

Vrije keuze

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP12
1178 Business English 1NK813813,0
1179 Français des affaires 1NK813813,0
1180 Deutsch 1NK813813,0
1716 Business English 3NK813813,0
1955 Globalization and sustainable developmentEK813813,0
3896 Deutsch 3NK813813,0
4149 Kennismaking met de praktijkNK813813,0
1546 Operationeel onderzoekNK16261626,0
1553 Fiscaal en sociaal rechtNK16261626,0
1555 Ondernemen en ondernemingsplanningNK16261626,0
4159 PD: krachtig lerenNK16261626,0
4167 Vakdidactiek economie basisNK16261626,0
1352 Business English 2NK813813,0
1353 Français des affaires 2NK813813,0
1354 Deutsch 2NK813813,0
1717 Communication interculturelle en milieu professionnelNK813813,0
3253 OndernemerszinNK813813,0
4149 Kennismaking met de praktijkNK813813,0
2062 Diversity, equality and inclusion in organizationsEK16261626,0
2068 Innovatief HRM en veranderingsmanagementNK16261626,0
2861 Supply chain logisticsEK16261626,0
3345 Exploratieve en descriptieve data analyseNK16261626,0
3513 Sustainable tourism managementEK16261626,0
4221 Bootcamp Circulaire EconomieNS813813,0
3514 Summer SchoolsES16261626,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

De bacheloropleiding toegepaste economische wetenschappen geeft rechtstreeks aansluiting op de masteropleiding toegepaste economische wetenschappen.

Andere opleiding rechtstreeks toegankelijk:
- Master of Management

Na het slagen voor een voorbereidingsprogramma:
- Master in de handelswetenschappen
- Master handelsingenieur
- Master handelsingenieur in de beleidsinformatica 

             

Reglementen
Ombuds
 

Ombuds: mevrouw Wendy Vankevelaer
Plv. ombuds: mevrouw Katrien Brepoels