Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de interieurarchitectuur
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Beschrijving opleiding
 

De hoofddoelstelling van de opleiding interieurarchitectuur is de studenten in een creatieve, studentgerichte leeromgeving op te leiden tot breed inzetbare interieurarchitecten. Dit gebeurt op basis van vier kerncompetenties: onderzoeken, ontwerpen, communiceren en ondernemen. 
Hierbij profileert de opleiding zich rond vier domeinen: Herbestemming, Retail design, Scenografie en Wonen/meubel.
Bachelors in de interieurarchitectuur kunnen een interieur ontwerpen waarbij een vertaalslag zichtbaar is op basis van inzichten uit de humane wetenschappen, de exacte wetenschappen en de kunsten. Er wordt gewerkt met een programma van eisen binnen budgettaire, bouwfysische en juridische kaders. De studenten verwerven inzicht in de fysische en esthetische eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van bouwmaterialen, met bijzondere aandacht voor afwerkingstechnieken. Ze beschikken over voldoende kennis over de specifieke relatie tussen de ruimte, het meubilair en de gebruiker. Zo kunnen de studenten vanuit de wensen van die gebruiker en/of opdrachtgever een ruimtelijk concept ontwerpen en onderbouwen. Indien nodig, kunnen ze resultaten van eigen opgezet basisonderzoek valoriseren binnen het ontwerp. In het bachelorprogramma worden daarom onderzoeksvaardigheden ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij het ontwerpen. Dit houdt in dat de studenten onderzoeksmethoden en technieken leren uitvoeren, maar ook de verzamelde data kunnen analyseren en er bruikbare conclusies uit kunnen trekken. Studenten zijn in staat om op het einde van de bachelor zowel klassiek als meer ontwerpmatig-artistiek gericht basisonderzoek uit te voeren en de resultaten van deze onderzoeken om te buigen naar relevante ontwerpparameters.
De onderzoekende, experimentele attitude houdt ook in dat de studenten kritisch kunnen reflecteren over eigen en ander werk en dit werk ook kunnen contextualiseren. Ze kunnen hun ontwerp op een aantrekkelijke manier mondeling presenteren, communiceren via een reeks 2D en 3D visualisatietechnieken, zoals handmatig schetsen, technisch tekenen, maar ook via digital tools en maquettes. Ze kunnen bij discipline-eigen of aanverwante debatten mondeling en schriftelijk gemotiveerde posities innemen op basis van een mens- en cultuurwetenschappelijk referentie- en begrippenkader. Ten slotte kan de student ook ondernemen: hij/zij heeft een professionele attitude waardoor men zelfstandig of in groepsverband het ontwerpproces kan plannen, uitvoeren en opvolgen. De student maakt ook kennis met de deontologische, juridische, administratieve en organisatorische aspecten van het beroep van interieurarchitect.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

Begincompetenties bachelor 

Een goede basis humane en natuurwetenschappen is aangewezen.
Wie geen of weinig natuurwetenschappen had in het laatste jaar van het secundair onderwijs, kan voor de start van het academiejaar een korte septembercursus chemie volgen.

Toelatingsvoorwaarden bachelor

Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma secundair onderwijs. Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

Kan een interieure ruimte, al dan niet van architectuurhistorische waarde, ontwerpen waarbij men de beleving en wensen van de gebruiker en/of opdrachtgever steeds centraal stelt.

2

Kan ontwerpen op verschillende schaalniveaus, van meubel tot stedelijke ruimte, rekening houdend met de interactie tussen deze schaalniveaus.

3

Kan inzichten uit de humane wetenschappen, exacte wetenschappen en kunsten integreren met kennis en inzicht in de methoden, theorieën en (inter)nationale historische en actuele ontwikkelingen binnen de interieurarchitectuur.

4

Kan vorm en inhoud geven aan de bijzondere relatie tussen gebruiker, (gebouwde) ruimte en meubilair en kan hierover basisonderzoek verrichten en integreren in het ontwerpproces.

5

Kan een ontwerp communiceren aan leken en specialisten in beeld, geschreven en gesproken woord en daarbij gebruik maken van de gepaste visualisatietechnieken, zowel digitale als handmatige.

6

Intuïtie, experiment en associatief denken, verbeelding en emoties inzetten in het ontwerp en hierbij blijk geven van een artistiek-exploratieve, beeldende invalshoek.

7

Kan wetenschappelijke informatie zoeken, ontsluiten, beheren en kritisch synthetiseren en ontwerpt vanuit een onderzoekende houding.

8

Heeft kennis over de specifieke ontwerpeigenschappen binnen de domeinen meubel/wonen, retail design, scenografie en herbestemming en kan de basis onderzoeks- en ontwerpmethodes eigen aan deze domeinen uitvoeren.

9

Heeft kennis en inzicht in de juridische, deontologische, bedrijfskundige en budgettaire basisbegrippen van het ontwerpen en ondernemen.

10

Kan bij het ontwerpen met inzicht in de eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van materialen, een concept vertalen naar specifieke ontwerpelementen zoals licht, kleur, vorm en oppervlaktetechnieken.

11

Kan een ruimtelijk concept vertalen naar een ontwerp, rekening houdend met bouw- en installatietechnieken, comfort en energie, en ecologie.

12

Kan op zelfstandige wijze plannen, organiseren, ondernemen en samenwerken in de context van een ontwerpproces en eenvoudige managementtaken uitvoeren in de context van een (ver)bouw(ings)proces. De student kan hierbij kritisch reflecteren om zo eigen werk, visie en proces bij te sturen.

13

Kan het beroep van interieurarchitect en de rol ervan binnen de evoluerende maatschappelijke context ethisch en kritisch kaderen, bewaken en profileren.

Naar het buitenland tijdens je studies
 

Studenten interieurarchitectuur kunnen zich in het 2de bachelorjaar of in het 3de bachelorjaar kandidaat stellen om 1 semester in het buitenland te gaan studeren in het 1ste semester van het 3de bachelorjaar, resp. van het masterjaar. Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst te ondernemen maar toch een internationale ervaring wenst op te doen, kan tijdens de zomermaanden deelnemen aan internationale stages, summer schools of workshops. 

Meer info vind je op: 

 

https://www.uhasselt.be/Internationalisering

 

bij de coördinator internationalisering (katelijn.quartier@uhasselt.be) of op de facultaire info-avond internationalisering in oktober.

Organisatie onderwijs/evaluatie
 

Bepaalde onderwijs- en/of evaluatie activiteiten van de opleidingsonderdelen in de opleiding kunnen via digitale communicatiekanalen en online tools plaatsvinden. Je volgt deze onderwijsactiviteiten dus van op afstand en/of legt examen af vanop afstand. Voor deze activiteiten dient een student te beschikken over een laptop en een webcam.
Welke activiteiten op de campus en welke vanop afstand dienen gevolgd te worden, wordt gecommuniceerd via het elektronisch leerplatform van de opleiding (Blackboard/Toledo) en/of via het lessenrooster.  

Op grond van haar gerechtvaardigd belang om blended onderwijs te organiseren, behoudt UHasselt zich het recht voor om onderwijsactiviteiten op te nemen en later of gelijktijdig via de elektronische leeromgeving voor educatieve doeleinden ter beschikking te stellen aan de betrokken studenten en onderwijspersoneel. Studenten die aan deze onderwijsactiviteiten deelnemen, kunnen daarbij worden geportretteerd voor opnames en verspreiding van deze opnames binnen het elektronisch leerplatform, wanneer zij in beeld zouden komen. Uiterlijk bij aanvang van de opname informeert de lesgever de studenten over het feit dat de onderwijsactiviteit wordt opgenomen. In de regel zijn opnames beschikbaar voor de duur van het academiejaar waarin de student is ingeschreven voor het opleidingsonderdeel.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 

De student moet beschikken over een eigen laptop voor gebruik op de campus.

 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
2382 Computer Aided Architectural Design 1ANV813401,0412,0
2384 Inleiding tot de architectuur- en kunstgeschiedenis INV813401,0412,0
2386 Constructie en materiaalleer 1ANV813401,0412,0
2387 Inleiding in onderzoek en ontwerpmethodiekNV813401,0412,0
2381 Ontwerpstudio initiatie ruimte en ontwerpmethodiekNV24391214,01225,0
2383 Schetsen 1ANV81340413,0
2385 Inleiding tot de materiaalleerNV81340413,0
3066 Beelding 1ANV81340413,0
2388 Menswetenschappen 1NV813813,0
2390 Computer Aided Architectural Design 1BNV813813,0
2391 Schetsen 1BNV813813,0
2392 Inleiding tot de architectuur- en kunstgeschiedenis IINV813813,0
2394 Constructie en materiaalleer 1BNV813813,0
3067 Beelding 1BNV813813,0
3288 Comfort en energie 1NV813813,0
2389 Ontwerpstudio wonen en ontwerpmethodiekNV24392439,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2393 Structuren en ruwbouwNV813813,0
2396 Computer Aided Architectural Design 2ANV813813,0
2397 Schetsen 2ANV813813,0
2398 Semiotiek van kunst en ruimteNV813813,0
2399 Geschiedenis van de interieurarchitectuurNV813813,0
2401 Constructie en materiaalleer 2ANV813813,0
3068 Beelding 2ANV813813,0
2395 Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 1)NV24392439,0
2403 Schetsen 2BNV813813,0
2404 Computer Aided Architectural Design 2BNV813813,0
2405 Menswetenschappen 2NV813813,0
2406 Filosofie van het wonenNV813813,0
2407 Comfort en energie 2NV813813,0
2408 Constructie en materiaalleer 2BNV813813,0
3069 Beelding 2BNV813813,0
2402 Ontwerpstudio wonen+ en ontwerpmethodiek (deel 2)NV24392439,0
 

De student moet beschikken over een eigen laptop voor gebruik op de campus.

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2410 Constructie en materiaalleer scenografieNV813813,0
2413 Actualia scenografie en retail designNV813813,0
2415 Constructie en materiaalleer retail designNV813813,0
2416 ProjectmanagementNV813813,0
2409 Ontwerpstudio scenografieNV24392439,0
2414 Ontwerpstudio retail designNV24392439,0
2412 Constructie en materiaalleer meubel en wonenNV813813,0
2418 Actualia meubel/wonen en herbestemmingNV813813,0
2420 Constructie en materiaalleer herbestemmingNV813813,0
3285 Portfolio en ontwerpersidentiteitNV813813,0
2411 Ontwerpstudio meubel en wonenNV24392439,0
2417 Ontwerpstudio herbestemmingNV24392439,0
 

De student moet beschikken over een eigen laptop voor gebruik op de campus.

In bovenstaande gevallen wordt de student aangeraden voor deze opleidingsonderdelen een afzonderlijk creditcontract af te sluiten (naast zijn/haar diplomacontract voor de opleiding) zodat slagen op deze extra opleidingsonderdelen geen invloed heeft op slagen voor de opleiding.

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

Voor een geïndividualiseerd traject: zie Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Vervolgmogelijkheden
 

Na het behalen van het bachelordiploma in de interieurarchitectuur kan men rechtstreeks doorstromen naar een masteropleiding in de interieurarchitectuur (Nederlandstalig of Engelstalig).

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma kan men doorstromen naar een academische master in de architectuur of beeldende kunst.

Reglementen
 

zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement