Algemene info
 
Graad en kwalificatie : bachelor in de industriële wetenschappen
Graad en specificatie : Bachelor of Science (BSc)
Onderwijstaal : Nederlands
Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding
Studieomvang in studiepunten : 180
Afstudeerrichtingen
 

- Bouwkunde
- Chemie
- Elektromechanica
- Elektronica-ICT
- Nucleaire technologie
- Verpakkingstechnologie

Beschrijving opleiding
 

De opleiding tot industrieel ingenieur combineert een brede academische en wetenschappelijke basis met talrijke praktijktoepassingen. 

De eerste drie semesters van de opleiding zijn gemeenschappelijk en bieden de student een polyvalente en technisch-wetenschappelijke basisvorming. Inhoudelijk betekent dit het beheersen van een fundamentele en grondige kennis van de basiswetenschappen en hun wetmatigheden. De vereiste wetenschappelijke en technische kennis wordt verworven in een multidisciplinaire context. De bachelor moet voldoende inzicht en vaardigheden verwerven om te komen tot het zelfstandig toepassen van de belangrijkste wiskundige, fysische en chemische begrippen in de technologische context. Hij maakt zich ook de vaardigheden eigen om probleemoplossend te denken in een concrete situatie: hij leert het probleem analyseren, op te splitsen in deelproblemen, en de activiteiten uit te voeren in de juiste volgorde en het belangrijke van het bijkomstige te onderscheiden. Tevens moet hij zelfstandig of in team basisopdrachten uit de verschillende leerdomeinen (wiskunde, elektriciteit, elektronica-ICT, mechanica-fysica, chemie, materialen- en constructieleer, ingenieursvaardigheden, ondernemen en maatschappij) kunnen uitvoeren, doelgericht wetenschappelijke en technische informatie kunnen opzoeken en deze informatie kunnen evalueren en verwerken. Hij leert mondeling/schriftelijk communiceren in wetenschappelijk correcte en discipline-eigen terminologie over ideeën, problemen en oplossingen in een voor de opleiding relevante taal en dit zowel met specialisten als met leken.


Na dit eerste, gemeenschappelijk deel, volgt de student een opleidingsspecifiek gedeelte in bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT, nucleaire technologie of
verpakkingstechnologie.

De bacheloropleiding industriële wetenschappen is in de eerste plaats een voorbereiding op de aansluitende masteropleiding industriële wetenschappen, met een beperkte uitstroom naar
de arbeidsmarkt.

Bouwkunde

In het opleidingsspecifieke gedeelte van de academische bacheloropleiding in de industriële wetenschappen: bouwkunde wordt de basis gelegd van kennis en vaardigheden op bouwkundig vlak zoals o.a. algemene constructieprincipes, structuurmechanica, bouwmaterialen en -technologie. De academische bachelor bouwkunde kan eenvoudige modellen ontwikkelen en gebruiken als aanzet tot toegepast bouwkundig onderzoek waarbij hij steunt op de opgedane kennis en vaardigheden in de basiswetenschappen en waarbij er doelgericht wordt gebruik gemaakt van de ondersteunende technieken zoals calculatie-, ontwerp- en modelleersoftware en statistiek. 

De academische bachelor bouwkunde verwerft een meer specifieke bouwkundige kennis zowel op vlak van gebouwen als op vlak van infrastructuur. De opleiding zet sterk in op het dimensioneren van constructies waardoor de academische bachelor bouwkunde courante stabiliteitsberekeningen kan uitvoeren. De student weet bouwkundige informatie en resultaten te hanteren en toe te passen rekening houdend met de regelgeving, duurzaamheid, veiligheids- en milieuoverwegingen en kan dus een aantal technische taken in het vakgebied uitvoeren. Bovendien kan de bachelor bouwkunde de beginselen van bouwmanagement implementeren waarbij er moderne concepten zoals BIM en LEAN worden geïntegreerd. De sociale, bedrijfseconomische en communicatieve vaardigheden vormen hierbij een geïntegreerd onderdeel van de bacheloropleiding bouwkunde. Verder worden het ruimtelijk inzicht en de grafische vaardigheden verder aangescherpt.

Ter afsluiting van de academische bacheloropleiding kiest de student voor zijn bachelorproef een project dat aansluit op de onderzoekstopics van de Construction Engineering Research Group van UHasselt. Het Applicatiecentrum Beton en Bouw biedt hierbij ruime mogelijkheden tot het ontwikkelen van experimentele vaardigheden. 

Chemie

Binnen de bachelor in de industriële wetenschappen chemie, focus chemie/biochemie verwerft de ingenieur specifiek vaardigheden, inzicht en kennis op een verdiepend niveau binnen de leerdomeinen van chemie, biochemie, biotechnologie en chemische proceskunde. Dit omvat:

  • Het identificeren en kwantificeren van verbindingen en monitoren van (bio)chemische processen en reacties, uitgewerkt in het leerdomein "Analyse en monitoring".

  • Het ontwerpen, beheersen en optimaliseren van de belangrijkste installaties in de ruime chemische industrie via het leerdomein "Proces Design and Engineering".

  • Het begrijpen van de samenhang, opbouw en achtergrond van diverse industriële processen inclusief de implementatie van technologie gericht op veiligheid en milieu via het leerdomein "Industriële (bio-)chemische processen”.

  • Het aanleren van onderzoeksmethodieken, projectvaardigheden en communicatietechnieken via het leerdomein "Onderzoek en communicatie" door geïntegreerde labo's en de bachelorproef. In deze leerlijn worden ook de ingenieursleerresultaten nagestreefd.

De bachelorproef vormt het sluitstuk van de bacheloropleiding. Hierin voert de student een onderzoeksproject (9 studiepunten) uit in samenwerking met een bedrijf, waarbij de toepassing van zijn technische kennis, beroepsattitudes en praktische, communicatieve en onderzoeksvaardigheden worden ontwikkeld.

Het accent binnen de focus chemie ligt op het ontwikkelen, ontwerpen, optimaliseren en beheren van chemische processen  en het karakteriseren, verwerken en produceren van materialen.

Het accent binnen de focus biochemie ligt op het karakteriseren van voedingsmiddelen, het begrijpen van biologische processen, het kunnen gebruiken van micro-organismen en/of enzymen in een biogebaseerde industriële toepassing en het ontwikkelen, optimaliseren en beheren van biotechnologische processen.

Als gevolg van rationalisatie verdwijnt de master industriële wetenschappen biochemie vanaf academiejaar 2020-2021. Dit houdt in dat geen doorstroom mogelijk is binnen campus Diepenbeek van bachelor chemie focus biochemie naar Master Biochemie. Studenten kunnen binnen KU Leuven overschakelen naar de richting Master Biochemie ingericht op Campus Groep T of technologiecampus Gent.

Elektromechanica

Het opleidingsspecifieke gedeelte van de academische bacheloropleiding in de industriële wetenschappen elektromechanica, beoogt de vorming van de bachelor in de verschillende toepassingsgebieden van de elektromechanica, automatisering en elektrotechniek in onze huidige leefwereld. De studenten verwerven gedegen wetenschappelijk onderbouwde kennis, concreet inzicht en (technologisch gerichte) vaardigheden in de leerdomeinen automatisering, toegepaste thermodynamica, elektrotechniek, mechanisch ontwerpen, productietechnieken en materiaalkunde.

Alle studenten verwerven daarnaast ook brede, niet-specialistische kennis over andere ingenieursdisciplines (leerdomeinen onderzoek en communicatie, informatica en elektronica en ondernemen en maatschappij).

  • De optie automatisering/elektrotechniek biedt daarenboven een vorming op verdiepend/gespecialiseerd niveau in automatisering, elektronica en elektrisch ontwerp.
  • De optie elektromechanica biedt daarenboven een vorming op verdiepend/gespecialiseerd niveau in productietechnieken en materiaalkunde en op gespecialiseerd niveau in mechanisch ontwerpen (werktuigbouwkunde).

Onder begeleiding kunnen de studenten deze kennis en vaardigheden toepassen om bepaalde onderzoeks- of ontwerpproblemen in hun domein op te lossen. De student maakt eveneens kennis met het toegepast wetenschappelijk onderzoek in verschillende domeinen van de opleiding.

Elektronica-ICT

De bachelorsopleiding in de industriële wetenschappen elektronica-ICT is gericht op de verschillende toepassingsgebieden van de elektronica in onze huidige leefwereld. De studenten verwerven gedegen wetenschappelijke kennis en vaardigheden in de gebieden van analoge en digitale systemen, zowel de hardware- als software-aspecten ervan. Op die manier verkrijgt deze bachelor een wetenschappelijk onderbouwd en concreet inzicht in de elektronica en ICT. De studenten verwerven daarnaast ook een brede, niet-specialistische kennis over andere ingenieursdisciplines. Onder begeleiding kunnen de studenten deze kennis en vaardigheden toepassen om bepaalde onderzoeksproblemen in hun domein op te lossen. De student maakt eveneens kennis met het toegepast wetenschappelijk onderzoek in verschillende domeinen van de opleiding.

Nucleaire technologie

Binnen de bacheloropleiding in de industriële wetenschappen nucleaire technologie (NT) verwerft de ingenieur specifieke vaardigheden, kennis en inzicht in nucleaire en klassieke meetmethoden, kernfysica en stralingsfysica, radiobiologie en stralingsbescherming, radiochemische scheidingstechnieken, het gebruik van tracers, nucleaire reactortechnologie en de hiermee verbonden procestechnologie.

De student leert zelfstandig zijn handelingen plannen, nucleaire data verwerven en analyseren, een aangepaste oplossingsmethoden ontwerpen en implementeren voor specifieke problemen waarmee hij geconfronteerd wordt doorheen gespecialiseerde labo’s en intensieve oefensessies of specifieke casestudies. Doorheen zijn/haar werkzaamheden verwerft de student een professionele ingenieursattitude die verwacht kan worden van een stralingsdeskundige in wording waarbij stralingsbescherming een bijzonder belangrijk aandachtspunt is.

In de internationale bachelorproef leert de student samenwerken met studenten vanuit verschillende Europese en nationale partnerinstellingen.

Daarnaast kan hij/zij vanaf het 3e jaar een keuze maken tussen twee opties: (1) Nucleair & Medisch en (2) Milieu

1. Binnen de optie Nucleaire & Medisch wordt enerzijds bijkomend aandacht besteed aan medisch-nucleaire technieken voor toepassing binnen radiotherapie, nucleaire geneeskunde, beeldverwerking, productie van medische radionucliden en de bijhorende dosimetrie. Anderzijds verwerft de student ook een dieper inzicht in nucleaire en medische elektronica. De student kan binnen deze optie in het masterjaar doorstromen in de gelijknamige afstudeerrichting waar hij/zij zich verder specialiseert in stralings- en reactorfysica.

2. Binnen de optie Milieu verwerven ingenieurs de nodige kennis en vaardigheden over het implementeren van milieutechnologische oplossingen voor het analyseren en voorkomen van de verspreiding van chemische en/of radioactieve verontreinigingen naar de omgeving. De student kan binnen deze optie in het masterjaar doorstromen in de gelijknamige afstudeerrichting. Binnen deze afstudeerrichting is er de nodige focus op radio-ecologie om het impact van radioactieve stoffen op de omgeving te bestuderen. Daarnaast worden er binnen de afstudeerrichting milieuanalysetechnieken, saneringstechnieken en technieken voor behandeling van lucht, water en bodemverontreiniging aangeleerd.

Voor instromen tot één van beide afstudeerrichtingen van het masterprogramma industriële wetenschappen is een grondige en brede wetenschappelijke basis van nucleaire en/of milieutechnologische kennis en vaardigheden noodzakelijk.

Verpakkingstechnologie

Het specifieke gedeelte van de opleiding academische bachelor in de industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie bouwt verder op de brede wetenschappelijke vorming uit de gemeenschappelijke basis. Dit gedeelte beoogt de vorming van de bachelor volgens de generieke eindcompetenties binnen de leerlijnen van de specialisatie verpakkingstechnologie. Deze leerlijnen bieden de student een verdere technische en wetenschappelijke vorming op inleidend, verdiepend of soms reeds op gespecialiseerd niveau binnen de volgende domeinen: 1) materialen en materiaaleigenschappen, 2) milieu en wetgeving, 3) biologie en microbiologie, 4) elektro- en regeltechniek, 5) grafische en structurele aspecten bij het ontwerpen van verpakkingen en 6) logistiek. Daarnaast ontwikkelt de bachelor ook sociale, bedrijfseconomische, internationale communicatieve en onderzoeksvaardigheden in de algemene leerlijnen bedrijfsbeleid, ondernemen & maatschappij, en onderzoek en communicatie. De bachelorproef vormt het sluitstuk van de bacheloropleiding. Hierin voert de student een onderzoeksproject uit in een bedrijf of een onderzoeksinstelling, waarbij toepassing van zijn technische en wetenschappelijke kennis, beroepsattitudes en praktische, communicatieve en onderzoeksvaardigheden kunnen worden ontwikkeld. Deze competenties worden verder versterkt en uitgebreid in de masteropleiding verpakkingstechnologie.

Als gevolg van rationalisatie kregen de bachelorafstudeerrichting verpakkingstechnologie en de master industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie vanaf academiejaar 2018-2019 een uitdovend karakter. Dit houdt in dat er vanaf 2018-2019 geen doorstroom meer mogelijk was van 1ste bachelor industriële wetenschappen naar 2de bachelor industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie. In het academiejaar 2019-2020 wordt de 3de bachelor industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie bijgevolg voor de laatste maal ingericht.

Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies
 

De student(e) moet beschikken over een kritisch redeneervermogen en een creatieve geest om probleemoplossend te denken.
Wat de voorkennis wiskunde betreft, volgde de student in het secundair onderwijs bij voorkeur een ASO- of TSO-opleiding met een stevige wiskundige en/of wetenschappelijke basis. Hoe meer uren wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs, hoe gemakkelijker de overgang. Met 4 uur wiskunde lukt het mits het nodige talent, motivatie en inzet om hard te werken. Er wordt een septembercursus wiskunde ingericht om de kennis wiskunde op te frissen.

Algemene toelatingsvoorwaarden: bezit van een diploma van secundair onderwijs.
Bijkomende informatie zie het onderwijs- en examenreglement.

Competentieprofiel
 
VOLGNREINDCOMPETENTIE
1

EC1 - De Bachelor in de industriële wetenschappen bezit algemeen wetenschappelijke en technologisch toepassingsgerichte kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang van het specifieke domein. (kennis bezitten)

2

EC2 - De Bachelor in de industriële wetenschappen bezit algemeen wetenschappelijk en ingenieurstechnisch disciplinegebonden inzicht in de basisbegrippen, methodes, denkkaders en onderlinge relaties van het specifieke domein. (begrijpen)

3

EC3 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan zelfstandig problemen herkennen, op eigen initiatief activiteiten plannen en actie ondernemen. (initiëren en plannen)

4

EC4 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan doelgericht relevante wetenschappelijke en/of technische informatie opzoeken en verzamelen of efficiënt en nauwgezet de benodigde informatie meten en correct refereren. (data verwerven)

5

EC5 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan niet-vertrouwde, domeinspecifieke problemen analyseren, opsplitsen in deelproblemen, logisch structureren, de randvoorwaarden bepalen en de gegevens op een wetenschappelijke manier interpreteren. (analyseren)

6

EC6 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan adequate oplossingsmethodes selecteren om niet-vertrouwde, domeinspecifieke problemen op te lossen en kan methodologisch te werk gaan in ontwerp en hierin gefundeerde keuzes maken. (oplossen en ontwerpen)

7

EC7 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan de geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om domeinspecifieke oplossingen en ontwerpen planmatig te implementeren  met aandacht voor de praktische en economische randvoorwaarden en bedrijfsgebonden implicaties. (implementeren en operationaliseren)

8

EC8 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan (onvolledige) resultaten interpreteren, kan omgaan met onzekerheden en beperkingen en kan kennis en vaardigheden kritisch evalueren om op basis hiervan eigen denken en handelen bij te sturen. (kritisch reflecteren)

9

EC9 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan met vakgenoten mondeling en schriftelijk (grafisch) communiceren over domeingebonden aspecten in een relevante taal en met gebruik van de toepasselijke terminologie. (communiceren)

10

EC10 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan op een constructieve en verantwoordelijke wijze functioneren als lid van een (multidisciplinair) team. (samenwerken)

11

EC11 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan bij het realiseren van een opdracht verantwoord denken en handelen rekening houdend met de maatschappelijke en internationale waarden, relaties en consequenties. (internationaal gericht en maatschappelijk verantwoord handelen)

12

EC12 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan toepassings- en oplossingsgericht, met het vereiste doorzettingsvermogen, professioneel en academisch handelen met oog voor realisme en efficiëntie en geeft blijk van een onderzoekende houding tot  levenslang leren. (ingenieursattitude)

Naar het buitenland tijdens je studies
 

Studenten industriële wetenschappen kunnen zich in het 3de bachelorjaar kandidaat stellen om gedurende een semester in het masterjaar in het buitenland te gaan studeren en/of masterproef te doen.

Wie geen lang studieverblijf in het buitenland wenst, maar toch een internationale ervaring wil opdoen, kan tijdens de zomermaanden tussen de 3e bachelor en de master deelnemen aan internationale stages, summer schools of workshops en dit valideren in het curriculum van de masteropleiding (BK,EA-ICT, EM, EN, NT en VT).

Meer info contacteer els.wieers@uhasselt.be of greet.raymaekers@kuleuven.be.

Modeltraject 1ste bachelorjaar
 
OpleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP
3825 Basic Engineering SkillsNV1626811,0815,0
3823 Basisprincipes mechanica: puntmassa'sNV813813,0
3824 ElektriciteitNV10841084,0
3822 Lineaire algebra en 2D-analyseNV13551355,0
3826 Software-ontwerp in JavaNV10841084,0
3827 Basisprincipes mechanica: starre lichamenNV10841084,0
3828 Inleiding tot de materiaal- en productietechnologieNV10841084,0
3829 3D-analyse en differentiaalvergelijkingenNV16261626,0
3830 Algemene chemieNV16261626,0
3831 Elektronische systemenNV16261626,0
3832 Fysica: golvenNV16261626,0
3833 Project Engineering SkillsNV16261626,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 2de bachelorjaar
 
gemeenschappelijke opleidingsonderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2575 Ingenieur en maatschappij 1ANV813813,0
4084 Statistiek +NV10841084,0
4088 Organische chemie en procestechnologieNV10841084,0
4089 Research Engineering SkillsNV10841084,0
4085 Elektromagnetisme en wisselstroomNV13551355,0
4086 ThermodynamicaNV13551355,0
4087 SterkteleerNV13551355,0
 
bouwkundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2581 Toegepaste WiskundeNV813813,0
4050 CAD in de bouwNV813813,0
2583 Bouwpraktijk 1NV10841084,0
4048 GebouwenNV10841084,0
2585 BouwmaterialenNV13551355,0
2840 Structuurmechanica 1NV13551355,0
4049 Infrastructuur 1NV16261626,0
 
chemieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2512 Industriële proceschemieNV813813,0
2517 BiomoleculenNV813813,0
2707 Analytische chemie 1NV813813,0
4030 Kwaliteitsvol en veilig onderzoekNV813813,0
2516 Organische chemie 1NV10841084,0
4028 Thermomechanische procesapparatuurNV10841084,0
4029 Massa en warmte: balansen en transportNV10841084,0
2564 Practicum chemieNV16261626,0
 
elektronica ICTTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3291 App-ontwikkelingNV813813,0
4081 Digitale elektronische schakelingenNV10841084,0
2601 InstrumentatieNV13551355,0
2600 Analoge elektronische schakelingenNV16261626,0
4082 Besturingssystemen en CNV16261626,0
4083 Software Engineering SkillsNV16261626,0
 
elektromechanicaTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2512 Industriële proceschemieNV813813,0
4051 Pompen en compressorenNV13551355,0
4064 Gevorderde sterkteleer EMNV13551355,0
4067 Materiaalkunde en productietechnologie 2NV13551355,0
4058 Mechanisch ontwerpenNV16261626,0
4061 Elektrische machinesNV16261626,0
 
nucleaire technologieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2591 Nuclear engineering skillsNV813813,0
4067 Materiaalkunde en productietechnologie 2NV813813,0
2592 KernfysicaNV10841084,0
2593 MilieuproblematiekNV10841084,0
4069 Nucleaire meettechniek 1NV10841084,0
2601 InstrumentatieNV16261626,0
4068 ProcestechnologieNV16261626,0
 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject 3de bachelorjaar
 
bouwkundeTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2661 BouwfysicaNV1355813,0542,0
2666 Geotechniek 1NV813813,0
2668 Toegepaste hydraulicaNV813813,0
2665 Dimensioneren van hout- en staalconstructies 1NV10841084,0
2669 Wegontwerp / wegergonomie 1NV10841084,0
2671 De werf van A tot Z 2NV21682168,0
2670 Duurzaam bouwenNV813813,0
2672 UitvoeringstechniekenNV813813,0
3532 Structuurmechanica 2NV10841084,0
3289 OndernemenNV13551355,0
2664 Dimensioneren van beton- en metselwerkconstructies 1NV16261626,0
3524 Bachelorproef - BouwkundeNV2439272169,0
2611 Ingenieur en maatschappij 2ANK813813,0
2612 Ingenieur en maatschappij 2BNK813813,0
 
chemie gemeenschappelijkTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2816 Organische chemie 2NV813813,0
3360 Instrumentele analyseNV813813,0
2615 Labo analytische en fysicochemieNV813813,0
2911 Analytische scheidingstechniekenNV813813,0
3301 Reactorkunde en toegepaste regeltechniekNV10841084,0
4031 Industriële biochemie en microbiologieNV10841084,0
3289 OndernemenNV13551355,0
2611 Ingenieur en maatschappij 2ANK813813,0
2612 Ingenieur en maatschappij 2BNK813813,0
 
chemie focus biochemieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2624 ProcescontroleNV813813,0
3643 ScheidingsprocessenNV813813,0
3646 EnzymkineticaNV10841084,0
4122 MetabolismenNV10841084,0
4032 Chemische thermodynamica en fysicochemieNV13551355,0
2627 Moleculaire biologieNV10841084,0
2807 Bachelorproef - Project BiochemieNV2439811629,0
 
chemie focus chemieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2624 ProcescontroleNV13551355,0
3643 ScheidingsprocessenNV13551355,0
4032 Chemische thermodynamica en fysicochemieNV16261626,0
3084 Kunststoffen 1NV813813,0
4033 Labo chemische ingenieurstechniekenNV10841084,0
2809 Bachelorproef - Project ChemieNV24391081359,0
 
elektromechanica gemeensch. opl.onderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2643 Analoge regeltechniekNV813813,0
2656 Warmteoverdracht en verbrandingNV813813,0
2651 Geïntegreerde automatisering 1NV10841084,0
3080 Elektrisch ontwerpNV10841084,0
3303 Toegepaste elektronicaNV10841084,0
2641 MeetsystemenNV813813,0
2649 Elektrotechniek: productie, distributie en exploitatieNV813813,0
2650 Energietransformatie en vermogensaansturingenNV813813,0
2652 Industriële koeltechniek en luchtbehandelingNV813813,0
3299 Internationale toeg. communicatie: DuitsNV81354273,0
3289 OndernemenNV13551355,0
2611 Ingenieur en maatschappij 2ANK813813,0
2612 Ingenieur en maatschappij 2BNK813813,0
 
elektromechanica focus automatisering/elektrotechniekTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
3571 Bachelorproef - AE: Mechanisch en elektrisch ontwerpNV24391081,01358,0
2644 Digitale regeltechniekNV10841084,0
3308 Labview en microprocessorenNV162681816,0
 
elektromechanica focus EMTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2839 Bachelorproef - ElektromechanicaNV24391353,01086,0
2658 Toegepaste materiaalkunde 1NV813813,0
2660 Machine onderdelenNV813813,0
2659 Toegepaste mechanicaNV10841084,0
 
elektronica-ICTTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2643 Analoge regeltechniekNV813813,0
3317 Toegepaste analoge elektronicaNV10841084,0
3433 Softwareontwerp met C/C++ en QtNV10841084,0
3316 Data- en telecommunicatieNV16261626,0
3434 Micro- en nanotechnologieNV16261626,0
3435 Computer architecturesEV16261626,0
2644 Digitale regeltechniekNV10841084,0
3099 ChipontwerpNV10841084,0
3289 OndernemenNV13551355,0
3314 System-on-Chip design and experimentationEV16261626,0
3432 Bachelorproef - Elektronica-ICTNV2439272169,0
2611 Ingenieur en maatschappij 2ANK813813,0
2612 Ingenieur en maatschappij 2BNK813813,0
 
nucleaire technologie gemeensch. opl.onderdelenTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2691 Kernfysica en stralingsfysicaNV1626813,0813,0
2643 Analoge regeltechniekNV813813,0
4070 Nucleaire meettechniek 2NV813813,0
4075 ReactortechnologieNV813813,0
2690 RadiochemieNV10841084,0
4071 Analysemethoden 1NV10841084,0
2686 Radiobiologie en stralingsbeschermingNV813813,0
3289 OndernemenNV13551355,0
4068 ProcestechnologieNV16261626,0
3459 Bachelorproef - Nucleaire technologieNV2439811629,0
2611 Ingenieur en maatschappij 2ANK813813,0
2612 Ingenieur en maatschappij 2BNK813813,0
 
nucleaire technologie focus milieuTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
4072 Analysemethoden 2NV813813,0
4074 Organische polluentenNV10841084,0
4073 Analysemethoden 3NV10841084,0
 
nucleaire technologie focus nucleair en medischTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
4076 Nucleaire en medische elektronica 1NV813813,0
4078 Technieken in de radiologie en nucleaire geneeskundeNV10841084,0
4077 Nucleaire en medische elektronica 2NV10841084,0
 
verpakkingstechnologieTaalSBUSPP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP
2643 Analoge regeltechniekNV813813,0
2692 Toegepaste organische chemieNV813813,0
3180 Duurzame logistiekNV813813,0
4072 Analysemethoden 2NV813813,0
3484 Fysische en mechanische materiaalkarakterisatieNV13551355,0
3075 Verpakkingsmaterialen 2NV16261626,0
2861 Supply chain logisticsEV813813,0
2694 Biologie en microbiologieNV10841084,0
3494 VerpakkingsontwerpNV10841084,0
4073 Analysemethoden 3NV10841084,0
2593 MilieuproblematiekNV13551355,0
3289 OndernemenNV13551355,0
3480 Bachelorproef - Verpakkingstechnologie NV2439541899,0
2611 Ingenieur en maatschappij 2ANK813813,0
2612 Ingenieur en maatschappij 2BNK813813,0
 

Extracurriculaire opleidingsonderdelen

De derde bachelor student die zijn horizon wil verbreden, heeft de mogelijkheid om bovenop zijn studiepakket één (of meerdere) van de volgende multidisciplinaire opleidingsonderdelen vrijwillig op te nemen.

Aan UHasselt

Met focus op ondernemerschap|innovatie

Met focus op maatschappelijk bewustzijn|culturele diversiteit

Aan KU Leuven

De student kan ook zelf een voorstel indienen bij de voorzitter van de examencommissie.

Belangrijk is dat de student hiervoor telkens een afzonderlijk creditcontract afsluit (naast zijn diplomacontract voor de opleiding) zodat slagen op deze extra opleidingsonderdelen geen invloed heeft op slagen voor de opleiding.

 
Legende
SBU : studiebelastingsuren
SP : studiepunten
B : Verbreding
E : Extra-curriculair
F : Facultatief
K : Keuze
KH : 2-jaarlijks keuze (huidig academiejaar)
KV : 2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)
O : Overgangscurriculum
S : Na selectie
T : Tweejaarlijks
V : Verplicht
VH : 2-jaarlijks verplicht (huidig academiejaar)
VV : 2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)
N : Nederlands
E : Engels
Modeltraject van 30 SP per studiejaar en geïndividualiseerd traject
 

Voor een geïndividualiseerd traject: zie Onderwijs-, Examen- en Rechtspositieregeling

Academische kalender en belangrijke data
Examencommissie
Reglementen
  zie hiervoor het onderwijs- en examenreglement